УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОПОЕТИКА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено українську лінгвопоетику. Національні наукові традиції, узагальнені й систематизовані як теоретико-практичний досвід пізнання та опису того чи того об’єкта дослідження, мають світоглядні витоки й методологійні засади, що формувалися в межах відповідної наукової культури. Якщо говорити про українську лінгвопоетику як галузь вивчення художньої мови, то такими засадами стали ідеї Олександра Потебні, представлені ним як теорія словесності, опору якої склали положення про взаємозв’язок мислення й мови, про розуміння, слід за Гумбольдтом, поетичної мовотворчості як діяльності людського духу. Тобто йдеться насамперед про психологічний підхід у науковому осмисленні художньої мови, що є провідним для фундаторів Харківської філологічної школи, які формувалися на ідеях великого німецького лінгвіста. Художня мова максимально актуалізує поетичні потенції слова, акумульовані в ньому протягом історичної еволюції. Поетичний же потенціал слова перш за все реалізує діалектичне співвідношення образного й безобразного в його (слова) семантичній структурі, виявляючи динамічну кореляцію між значенням (змістом), внутрішньою формою і зовнішньою. The publication deals with Ukrainian linguistic poetics. National scientific traditions, generalised and systematised as theoretical and practical experience of cognition and description of a particular object of study, have ideological origins and methodological foundations that were formed within the framework of the respective scientific culture. If we talk about Ukrainian linguopoetics as a branch of the study of artistic language, such principles are the ideas of Alexander Potebnyi, presented by him as a theory of literacy, which is based on the provisions on the relationship between thinking and language, on understanding, following Humboldt, of poetic language creation as an activity of the human spirit. In other words, it is primarily a psychological approach to the scientific understanding of artistic language, which was the leading one for the founders of the Kharkiv School of Philology, who were shaped by the ideas of the great German linguist. The artistic language maximises the poetic potential of the word. potentials of the word accumulated in it during its historical evolution. The poetic potential of the word, first of all, realises the dialectical relationship between the figurative and the figurative in its (the word's) semantic structure, revealing a dynamic correlation between meaning (content), internal form and external form.
Опис
Ключові слова
українська мова, українська лінгвопоетика, художня мова, семантика, поетична мова, Ukrainian language, Ukrainian linguopoetics, artistic language, semantics, poetic language
Цитування
Маленко О. Українська лінгвопоетика: національний досвід наукового осмислення феномену художньої мови / О. Маленко // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 248–252.