ОСНОВНІ ІДЕЇ РОЗРОБКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У нових освітніх програмах навчання на ступінь магістра мистецтв у галузі образотворчого мистецтва та дизайну, започаткованих різними університетами, цілі професійної підготовки магістра невіддільні від наявності широкої загальноосвітньої грамотності, опанування методів наукового мислення, інноваційності, підприємливості та соціальної адаптивності. На основі аналізу та порівняння концепцій освітніх програм, опублікованих на китайському веб-сайті Майстер мистецтва, з’ясовано, що сучасна підготовка фахівців у галузі мистецтва та дизайну має надавати великого значення розвитку у студентів інноваційних та підприємницьких здібностей, а реформа моделі навчання фахівців має стимулювати взаємозв’язок між інноваціями та підприємництвом, професійною мистецькою освітою та освітою в галузі інновацій і підприємництва. In the new educational programs for the degree of master of arts in the field of fine arts and design, launched by various universities, the goals of the master's professional training are inseparable from the availability of broad general education literacy, mastery of methods of scientific thinking, innovation, entrepreneurship and social adaptability. Based on the analysis and comparison of the concepts of educational programs published on the Chinese website Master of Art, it is found that the modern training of specialists in the field of art and design should attach great importance to the development of students' innovative and entrepreneurial abilities, and the reform of the training model of specialists should stimulate the relationship between innovation and entrepreneurship, professional art education and education in the field of innovation and entrepreneurship.
Опис
Ключові слова
освітня програма, магістр мистецтв, професійна підготовка, образотворче мистецтво, дизайн, інноваційність, підприємливість, educational program, Master of Arts, professional training, fine arts, design, innovation, entrepreneurship
Цитування
Лі Ябінь. Основні ідеї розробки магістерської програми з образотворчого мистецтва та дизайну / Лі Ябінь, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 344–347.