РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ POLLUTION У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена вивченню засобів вербалізації понятійного і ціннісного компонентів лінгвокультурного концепту POLLUTION у сучасних англомовних медіатекстах. Аналіз понятійного компоненту виявив гіперо-гіпонімічний зв’язок ядерних структур концепту POLLUTION із ближньою та дальньою периферією, а також встановив ієрархічну структуру, до якої входять приядерні структури (домени «забруднення повітря», «забруднення води» і «глобальне потепління»); ближня периферія (парцели «наслідки забруднення», «забруднюючі речовини», «боротьба із забрудненням», «наслідки глобального потепління», «боротьба із глобальним потеплінням», «парниковий газ»), а також дальня периферія як інформативні кванти відповідних парцел. Ціннісний компонент відображає аксіологічні одиниці концепту, що представлені поняттями «масштабність забруднення», «емоціональна оцінка», «часова шкала» та «залученість людини». The work deals with the study of the language means of verbalization of the notional and evaluative compotetens of the concept POLLUTION in contemporary English-language media texts. Notional component analysis revealed the connection of hypernyms and hyponyms representing the core of the concept, and the hierarchical structure comprising the near core area (domains “air pollution”, “water pollution”, “global warming”), near periphery (corresponding parcells “pollution consequences”, “pollutants”, “fighting pollution”, “consequences of global warming”, “fighting global warming”, “greenhouse effect”), and far periphery as informational quants. The evaluative component reflects such axiological notions as “scale”, “emotivity”, “timescale”, and “man’s activity”.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурний концепт POLLUTION, понятійний компонент, ціннісний компонент, когнітивний механізм, медіатекст, linguocultural concept POLLUTION, notional component, evaluative component, cognitive mechanism, media text
Цитування
Васильєва С. О. Репрезентація лінгвокультурного концепту POLLUTION у сучасних англомовних медіатекстах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / С. О. Васильєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 79 с. : дод.
Колекції