Прагматичні характеристики англійського рекламного дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті увага приділяється структурі рекламного оголошення та здійсненню впливу на реципієнта з метою досягнення ілокутивного ефекту через структурну варіативність рекламних текстів, опублікованих у журналі «The Economist». The articleis focused on the structure of advertising and influencing the recipient in order to achieve an illocutionary effect through the structural variability of advertising texts published in The Economist.
Опис
Ключові слова
реклама, рекламний текст, фразеологічна одиниця, прагматична значущість, заголовок, advertisement, advertising text, phraseological unit, pragmatic significance, text header
Цитування
Молчанова Д. Прагматичні характеристики англійського рекламного дискурсу / Д. Молчанова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 201–205.