ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ПИТАННЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збереження здоров’я людини є першочерговим завданням держави. Питання зміцнення та охорони здоров’я людини в умовах перетворень, соціальних змін та з урахуванням екологічної ситуації є надзвичайно актуальним. Сохранение здоровья человека является первоочередной задачей государства. Вопрос укрепления и охраны здоровья человека в условиях преобразований, социальных изменений и с учетом экологической ситуации является чрезвычайно актуальным. The preservation of human health is the primary task of the state. The issue of strengthening and protecting human health in conditions of transformations, social changes and taking into account the ecological situation is extremely urgent.
Опис
Ключові слова
диференціація, охорона здоров’я, молодь, правові проблеми, дифференциация, здравоохранение, молодежь, правовые проблемы, differentiation, health care, the youth, legal problems
Цитування
Грицай Ю. В. Правові проблеми диференціації в питаннях охорони здоров’я молоді України / Ю. В. Грицай // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 222–225.