ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації схарактеризовано окремі питання імплементації міжнародних стандартів гідної праці у правову систему України. Зміни в політичних, економічних і соціальних засадах суспільства неминуче ведуть до змін в правильному регулюванні соціально-трудових відносин. Ці зміни повинні супроводжуватись подальшим розширенням договірних відносин, удосконаленням соціального партнерства в сфері праці, забезпеченням повного захисту трудових прав як працівників, так і роботодавців. Держава повинна забезпечити умови для реалізації прав як окремих осіб, так і всіх членів суспільства. Цей факт свідчить про те, що реалізація прав людини в правових системах призводить до відповідних змін в механізмі правового регулювання, а це призводить до того, що права людини ї їх захист є загальними орієнтирами, що об'єднує правові системи всіх держав, які проголосили себе законними і демократичними. The publication describes certain issues of implementation of international decent work standards in the Ukrainian legal system. Changes in the political, economic and social foundations of society inevitably lead to changes in the proper regulation of social and labour relations. These changes should be accompanied by further Expanding contractual relations and improving social partnership in the labour sector, ensuring full protection of labour rights of both employees and employers. The state must ensure conditions for the realisation of the rights of both individuals and all members of society. This fact shows that the implementation of human rights in legal systems leads to corresponding changes in the mechanism of legal regulation, and this leads to the fact that human rights and their protection human rights and their protection are common guidelines that unite the legal systems of all states that proclaiming themselves to be lawful and democratic.
Опис
Ключові слова
імплементація міжнародних стандартів, право на працю, правова система, трудове право, implementation of international standards, right to work, legal system, labour law
Цитування
Литвиненко А. С. Окремі питання імплементації міжнародних стандартів гідної праці у правову систему України / А. С. Литвиненко // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 152–155.