ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІВЧАТ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНИМИ ВИДАМИ АЕРОБІКИ В ГРУПАХ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

dc.contributor.authorПодчасова, К. В.
dc.date.accessioned2023-01-17T10:41:53Z
dc.date.available2023-01-17T10:41:53Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ дослідженні показано, що вивчення загальних закономірностей розвитку рухових здібностей і можливостей управління рухами вже давно знаходиться в центрі уваги представників різних галузей науки. Особлива увага приділялася вивченню суті координаційних здібностей, їх структури, класифікації, методикам розвитку. Проте питання підвищення ефективності розвитку й удосконалення координаційних здібностей на етапі початкової підготовки в спортивній аеробіці залишаються актуальними зогляду на ранню спеціалізацію та тенденцію до зростання координаційної складності змагальних вправ аеробіки. На основі аналізу спеціальної літератури та відеоматеріалів змагань розкрито сучасні вимоги до координаційних здібностей юних спортсменів, що займаються спортивною аеробікою. Показано що на початковому етапі поглибленої уваги вимагає розвиток здібності до орієнтування в просторі, вміння диференціювати просторово-динамічні параметри рухів та контролювати координованість рухів а також здібність до збереження статичної й динамічної рівноваги та відчуття ритму. Підібрано вправи, спрямовані на розвиток найбільш вагомих для успішної змагальної діяльності в спортивній аеробіці координаційних здібностей. Подано рекомендації щодо їх застосування в кожній з частин навчально-тренувального заняття. Доведено ефективність розробленої методики шляхом її впровадження в процес підготовки юних спортсменів у групах початкової підготовки зі спортивної аеробіки. The study shows that the study of the general laws of the development of motor abilities and the possibilities of movement control has long been in the center of attention of representatives of various branches of science. Special attention was paid to the study of the essence of coordination abilities, their structure, classification, development methods. However, the issues of improving the efficiency of development and improvement of coordination abilities at the stage of initial training in sports aerobics remain relevant in view of early specialization and the tendency to increase the coordination complexity of competitive aerobics exercises. Based on the analysis of special literature and video materials of competitions, the modern requirements for the coordination abilities of young athletes engaged in sports aerobics were revealed. It is shown that at the initial stage of in-depth attention requires the development of the ability to orientate in space, the ability to differentiate spatial-dynamic parameters of movements and control the coordination of movements, as well as the ability to maintain static and dynamic balance and sense of rhythm. Exercises aimed at the development of coordination abilities most important for successful competitive activity in sports aerobics have been selected. Recommendations for their application in each of the parts of the educational and training session are given. The effectiveness of the developed methodology was proven by its implementation in the process of training young athletes in groups of initial training in sports aerobics.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПодчасова К. В. Особливості розвитку координаційних здібностей у дівчат, що займаються спортивними видами аеробіки в групах початкової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / К. В. Подчасова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2022. – 71 с. : табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9632
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвправиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоординаційні здібностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectспортивна аеробікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectexercisesuk_UA.UTF-8
dc.subjectcoordination abilitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechniqueuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectsports aerobicsuk_UA.UTF-8
dc.titleОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІВЧАТ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНИМИ ВИДАМИ АЕРОБІКИ В ГРУПАХ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN GIRLS ENGAGED IN SPORTS AEROBICS IN GROUPS OF INITIAL TRAININGuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції