Методичні рекомендації до курсу «Методика складання та рішення задач з хімії»

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені. Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях описана методика складання і рішення задач з тем «Основні поняття і закони хімії», «Періодичний закон і Періодична система Д. І. Менделєєва», «Будова атома та хімічний зв’язок»; розглянуті задачі на концентрацію та приготування розчинів, теорію електролітичної дисоціації, реакції в розчинах електролітів, окисно-відновні реакції; розглянута методика складання і рішення задач з розділів органічної хімії: вуглеводні, арени, кисневмісні сполуки, вуглеводи. Кожен розділ супроводжується завданнями для самоконтролю. Видання призначене для студентів та аспірантів природничих спеціальностей педагогічних вишів. Може бути рекомендовано для вчителів хімії та учнів. В методических рекомендациях описана методика составления и решения задач по темам «Основные понятия и законы химии», «Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева», «Строение атома и химическая связь»; рассмотрены задачи на концентрацию и приготовление растворов, теорию электролитической диссоциации, реакции в растворах электролитов, окислительно-восстановительные реакции, рассмотрена методика составления и решения задач из разделов органической химии: углеводороды, арены, кислородсодержащие соединения, углеводы. Каждый раздел сопровождается задачами для самоконтроля. Издание предназначено для студентов и аспирантов естественных специальностей педагогических вузов. Может быть рекомендовано для учителей химии и учеников. The methodological recommendations describe the method of compiling and solving problems on the topics “Basic concepts and laws of chemistry”, “Periodic law and periodic system of DI Mendeleev”, “Atomic structure and chemical bonding”; tasks of concentration and preparation of solutions, the theory of electrolytic dissociation, reactions in electrolyte solutions, redox reactions were considered, the method of drawing up and solving problems from the sections of organic chemistry: hydrocarbons, arenas, oxygen-containing compounds, carbohydrates. Each section is accompanied by tasks for self-control. The publication is intended for students and graduate students of natural specialties of pedagogical universities. May be recommended for chemistry teachers and students.
Опис
Ключові слова
хімія, закони хімії, періодичний закон Д. І. Менделєєва, періодична система Д. І. Менделєєва, будова атома, хімічний зв’язок, концентрація та приготування розчинів, теорія електролітичної дисоціації, реакції в розчинах електролітів, окисно-відновні реакції, химия, законы химии, периодический закон Д. И. Менделеева, периодическая система Д. И. Менделеева, строение атома, химическая связь, концентрация и приготовление растворов, теория электролитической диссоциации, реакции в растворах электролитов, окислительно-восстановительные реакции, chemistry, laws of chemistry, periodic law D. I. Mendeleev, periodical system D. I. Mendeleev, atom structure, chemical bond, concentration and preparation of solutions, electrolytic dissociation theory, reactions in electrolyte solutions, redox reactions
Цитування
Винник О. Ф. Методичні рекомендації до курсу «Методика складання та рішення задач з хімії» / О. Ф. Винник, О. В. Сидоренко, С. Ю. Макєєв ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. О. М. Свєчнікова. – Харків : ХНПУ, 2019. – 30 с.