ПРИКЛАДНІ СТОХАСТИЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вивчення елементів стохастики в школі зумовлене тим значенням, яке теоретико-статистичні знання мають у загальноосвітній підготовці сучасної людини. Без мінімальної ймовірнісно-статистичної грамотності складно адекватно сприймати соціальну, політичну, економічну інформацію та приймати обґрунтовані рішення. Сучасні фізика, хімія, біологія, весь комплекс соціально-економічних наук побудовані і розвиваються на ймовірнісно-статистичній основі, і без відповідної підготовки повноцінне вивчення цих дисциплін у закладах загальної спеціалізованої освіти неможливе. The studying of the elements of stochastics in school is conditioned by the importance of theoretical and statistical knowledge in the general education of modern man. Without minimal probabilistic and statistical literacy, it is difficult to adequately accept social, political, economic information and make informed decisions. Modern physics, chemistry, biology, the whole complex of socio-economic sciences are constructed and developed on a probabilistic-statistical basis, and without proper preparation, a full study of these disciplines in general specialized education is impossible.
Опис
Ключові слова
математична компетентність, стохастика, комбінаторика, теорія ймовірності, математична статистика, прикладні задачі стохастики, мathematical competence, stochastics, combinatorics, probability theory, mathematical statistics, appling of stochastic problems
Цитування
Сутаніна Г. В. Прикладні стохастичні задачі як засіб формування математичної компетентності / Г. В. Сутаніна, Ю. С. Простакова // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 99–102.