Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та студентів інших вищих навчальних закладів м. Харкова та України. Матеріали присвячені актуальним проблемам життя молоді у світі. Розкриваються питання розвитку напрямків сучасної педагогіки, стиля життя молоді, ролі спорту та туризму у сучасному суспільстві, напрямків економічного розвитку світової спільноти в оцінках провідної молоді. В сборнике представлены материалы межвузовской научно-практической конференции студентов Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды и студентов других высших учебных заведений г. Харькова и Украины. Материалы посвящены актуальным проблемам жизни молодежи в мире. Раскрываются вопросы развития направлений современной педагогики, стиля жизни молодежи, роли спорта и туризма в современном обществе, направлений экономического развития мирового сообщества в оценках ведущей молодежи. The collection presents the materials of the inter-university scientific-practical conference of students of G S Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and students of other higher educational establishments in Kharkov and Ukraine. The materials are devoted to actual problems of life of youth in the world. The questions of development of directions of modern pedagogy, lifestyle of youth, role of sports and tourism in the modern society, directions of economic development of the world community in assessments of leading youth are revealed.
Опис
Ключові слова
сучасні тенденції, дослідження, молоді науковці, науково-практична конференція, студентські роботи, современные тенденции, исследования, молодые ученые, научно-практическая конференция, студенческие работы, modern trends, research, young scientists, scientific and practical conference, student work
Цитування
Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студентів, Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – 175 с.