Вплив полімерних матеріалів на біологічні особливості розвитку Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка; вид-во СПОЛОМ
Анотація
У статті розглянута проблема утилізації синтетичних полімерів, яка є науковою, суспільство шукає біодеструктори, які можуть перетравлювати ці полімери. Нещодавно з'явилися деякі працює з твердженнями, що гусениці Galleria mellonella L. можуть впливати на цілісність синтетичного полімеру. Здатність цієї комахи перетравлювати поліетилен досі залишається під питанням. Під час проведеного дослідженнями проаналізовано, як впливає додавання поліетилену в штучне живильне середовище біологічні параметри Pyralidae при культивуванні в лабораторних умовах. В статье рассмотрена проблема утилизации синтетических полимеров, которая является научной, общество ищет биодеструкторы, способные переваривать эти полимеры. Недавно появились работы с утверждениями, что гусеницы Galleria mellonella L. могут влиять на целостность синтетического полимера. Способность этого насекомого переваривать полиэтилен все еще остается под вопросом. В ходе проведенного исследования было проанализировано, как влияет добавление полиэтилена в искусственную питательную среду биологические параметры Pyralidae при культивировании в лабораторных условиях. This article discusses the problem of recycling synthetic polymers, which is a scientific problem, society is looking for biodegraders capable of digesting these polymers. Recent work has appeared with claims that the caterpillars of Galleria mellonella L. can affect the integrity of synthetic polymer. The ability of this insect to digest polyethylene is still questionable. This study analyzed how the addition of polyethylene to an artificial nutrient medium affects the biological parameters of Pyralidae when cultured under laboratory conditions.
Опис
Ключові слова
утилізація відходів, Galleria mellonella L., біодеструктори, вощана міль, штучний поживне середовище, життєздатність, техноценоз, технічна ентомологія, утилизация отходов, биодеструкторы, восковая моль, искусственная питательная среда, жизнеспособность, техническая энтомология, waste utilization, biodestructors, wax moth, artificial nutrient medium, viability, technocenosis, technical entomology
Цитування
Маркіна Т. Ю. Вплив полімерних матеріалів на біологічні особливості розвитку Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) / Т. Ю. Маркіна, Я. О. Бачинська // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : матеріали всеукр. наук. конф., Львів – Шацьк, 9–12 верес. 2021 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Львів : СПОЛОМ, 2021. – С 83–86.