Когнітивні механізми метафор зі значенням мовленнєвої діяльності в сучасній англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті прокоментовано підходи до виокремлення когнітивних підстав метафори (етимологічний аналіз, лексичне тлумачення, фреймовий аналіз). Здійснено аналіз лексико-фразеологічного корпусу одиниць, що беруть участь у мовному вираженні метафор зі значенням мовленнєвої діяльності. The article comments on the approaches to distinguishing the cognitive bases of metaphor (etymological analysis, lexical interpretation, frame analysis). The analysis of the identification of the lexical and phraseological corpus of units involved in the linguistic expression of metaphors with the meaning of speech activity is given.
Опис
Ключові слова
метафора, когнітивна метафора, мовленнєва діяльність, концепт, фрейм, metaphor, cognitive metaphor, speech activity, concept, frame
Цитування
Рудь Г. Когнітивні механізми метафор зі значенням мовленнєвої діяльності в сучасній англійській мові / Г. Рудь // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 248–251.