Державне регулювання вищої освіти в контексті розвитку національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На підставі основних сучасних наукових підходів до з’ясування сутності та ролі державного регулювання вищої освіти автор кваліфікаційної роботи розкриває теоретичні засади державного впливу у сфері вищої освіти, визначає місце вищої освіти в економічному розвитку країни, характеризує особливості механізмів державного регулювання розвитку вищої освіти. У дослідженні також здійснено аналіз сучасного стану та проблем вищої освіти в Україні, розкрито особливості застосування адміністративно-правових механізмів державного регулювання національної сфери вищої освіти, визначено дієвість фінансово-економічних інструментів державного впливу на сферу вищої освіти України. У методичних рекомендаціях розроблено тренінгове заняття за темою роботи, що ілюструє можливості впровадження результатів роботи у освітній процес підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка». У роботі також запропоновано пропозиції щодо удосконалення державного регулювання розвитку вищої освіти в Україні. На основе основных современных научных подходов к выяснению сущности и роли государственного регулирования высшего образования автор квалификационной работы раскрывает теоретические основы государственного влияния в сфере высшего образования, определяет место высшего образования в экономическом развитии страны, характеризует особенности механизмов государственного регулирования развития высшего образования. В исследовании также проведен анализ современного состояния и проблем высшего образования в Украине, раскрыты особенности применения административно-правовых механизмов государственного регулирования национальной сферы высшего образования, определена действенность финансово-экономических инструментов государственного влияния на сферу высшего образования Украины. В методических рекомендациях разработано тренинговое занятие на тему работы, иллюстрирующее возможности внедрения результатов работы в образовательный процесс подготовки специалистов по специальности «Экономика». В работе предложены предложения по усовершенствованию государственного регулирования развития высшего образования в Украине. Based on the main modern scientific approaches to clarifying the nature and role of state regulation of higher education, the author of the dissertation reveals the theoretical foundations of state influence in higher education, determines the place of higher education in economic development, characterizes the mechanisms of state regulation of higher education. The study also analyzes the current state and problems of higher education in Ukraine, reveals the features of administrative and legal mechanisms of state regulation of the national sphere of higher education, determines the effectiveness of financial and economic instruments of state influence on higher education in Ukraine. The methodological recommendations developed a training session on the topic of work, which illustrates the possibilities of implementing the results of work in the educational process of training specialists in the specialty "Economics". The paper also offers proposals for improving state regulation of higher education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
державне регулювання, вища освіта, заклади вищої освіти, національна економіка, інструменти державного регулювання, государственное регулирование, высшее образование, заведения высшего образования, национальная экономика, инструменты государственного регулирования, state regulation, higher education, higher education institutions, national economy, instruments of state regulation
Цитування
Коротенко О. О. Державне регулювання вищої освіти в контексті розвитку національної економіки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 051 Економіка / О. О. Коротенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. екон. теорії, фінансів і обліку. – Харків, 2021. – 84 с.
Колекції