ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З АНАТОМІЇ ШКОЛЯРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 58

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто сучасні засоби інформаційних технологій, які дозволяють апробувати різноманітні методики використання комп'ютерних засобів при навчанні біології для розвитку дослідницьких умінь, підвищення якості навчання, контролю знань учнів, самостійної і домашньої роботи. Отже, особливої ролі дистанційні технології набувають при викладанні природознавчих наук, оскільки у найзагальнішому розумінні об'єктом її вивчення є навколишнє природне середовище. Освітній процес гостро потребує використання наочного матеріалу, динамічного та безперервного пошуку інформації. В статье рассмотрены современные средства информационных технологий, которые позволяют апробировать различные методики использования компьютерных средств при обучении биологии для развития исследовательских умений, повышение качества обучения, контроля знаний учащихся, самостоятельной и домашней работы. Таким образом, дистанционные технологии приобретают особую роль при преподавании естественных наук, поскольку в самом общем смысле объектом ее изучения является окружающая природная среда. Образовательный процесс остро нуждается в использовании наглядного материала, динамического и непрерывного поиска информации. The article considers modern means of information technology, which allow to test various methods of using computer tools in teaching biology to develop research skills, improve the quality of education, control of students' knowledge, independent and homework. Thus, remote technologies acquire a special role in the teaching of natural sciences because in the most general sense the object of its study is the environment. The educational process urgently requires the use of visual material, dynamic and continuous search for information.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, вивчення анатомії, школярі, студентські роботи, дистанционное обучение, изучение анатомии, школьники, студенческие работы, distance learning, study of anatomy, schoolchildren, student work
Цитування
Андрусенко Л. Ефективність дистанційного навчання з анатомії школярів Харківської загальноосвітньої школи № 58 / Л. Андрусенко, Я. Дементєєва // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 4–5.