Проблема підготовки майбутнього соціального педагога з формування здорового способу життя підлітків у закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто підготовку майбутнього соціального педагога з формування здорового способу життя у молодого покоління. Ця проблема є однією з найактуальніших питань сьогодення, розв’язання якого визначає майбутнє нашої держави та подальше існування здорової української нації. У зв’язку із загостренням соціально-економічних проблем суспільства і погіршенням стану здоров’я населення, визначальною інституцією у підготовці майбутнього соціального педагога з формування здорового способу життя дітей та підлітків є система освіти, ключова роль якої полягає у формуванні культури здоров’я та здорового способу життя учнів. В статье рассмотрена подготовка будущего социального педагога по формированию здорового образа жизни у молодого поколения. Эта проблема является одной из самых актуальных вопросов современности, решение которой определяет будущее нашего государства и дальнейшее существование здоровой украинской нации. В связи с обострением социально-экономических проблем общества и ухудшением состояния здоровья населения, определяющей институцией в подготовке будущего социального педагога по формированию здорового образа жизни детей и подростков является система образования, ключевая роль которой заключается в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни учащихся. The article considers the training of future social pedagogue on the formation of healthy lifestyles among the young generation. This problem is one of the most topical issues of our time, the solution of which determines the future of our state and the further existence of a healthy Ukrainian nation. In connection with the aggravation of socio-economic problems of society and the deterioration of public health, the defining institution in the preparation of the future social teacher on the formation of a healthy lifestyle of children and adolescents is the education system, the key role of which is to form a culture of health and healthy lifestyles of students.
Опис
Ключові слова
підготовка соціальних педагогів, здоровий спосіб життя, підлітки, заклади загальної середньої освіти, магістерські роботи, подготовка социальных педагогов, здоровый образ жизни, подростки, учреждения общего среднего образования, магистерские работы, training social educators, healthy lifestyle, teenagers, general secondary education institutions, master's works
Цитування
Дерев’янко Г. О. Проблема підготовки майбутнього соціального педагога з формування здорового способу життя підлітків у закладі загальної середньої освіти / Г. О. Дерев’янко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 54–55.