ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано особливості зв'язного мовлення молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Мовлення є необхідною основою людського мислення і виступає ключовим інструментом спілкування. Також воно виконує важливу функцію у регулюванні психологічної діяльності людини. Особливу роль відіграє мовлення у формуванні та реалізації вольових процесів і емоційних переживань. Зазначено, що вивчення розвитку зв'язного мовлення в молодших школярів з інтелектуальними порушеннями надає важливі висновки щодо їхнього комунікативного розвитку. Роль усного та писемного зв'язного мовлення виявляється ключовою в контексті взаємодії з оточуючим світом. Особливості комунікативної діяльності цієї категорії дітей, такі як бідний словниковий запас, труднощі у вивченні граматики та формування монологічного мовлення, визначають специфіку їхньої мовної активності. The article analyzes the features of coherent speech of younger schoolchildren with intellectual disabilities. Speech is the necessary basis of human thinking and acts as a key communication tool. It also performs an important function in regulating a person's psychological activity. Speech plays a special role in the formation and implementation of voluntary processes and emotional experiences. It is noted that the study of the development of coherent speech in younger schoolchildren with intellectual disabilities provides important conclusions regarding their communicative development. The role of oral and written communication is key in the context of interaction with the outside world. Features of the communicative activity of this category of children, such as a poor vocabulary, difficulties in learning grammar and the formation of monologue speech, determine the specificity of their language activity.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, інтелектуальні порушення, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, студентські роботи, speech development, intellectual disabilities, children with special educational needs, inclusive education, student works
Цитування
Бражник М. А. Особливості зв’язного мовлення молодших школярів з інтелектуальними порушеннями / М. А. Бражник // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 71–74.