МОДИФІКАЦІЯ ПРОГРАМИ «ЮНІ ТУРИСТИ-КРАЄЗНАВЦІ» ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

dc.contributor.authorСиньов, В. М.
dc.contributor.authorКоваленко, В. Є.
dc.date.accessioned2023-11-15T15:49:27Z
dc.date.available2023-11-15T15:49:27Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема модифікаціı навчальної програми «Юні туристи-краєзнавці» туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти початкового рівня для молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Метою статті є розкриття змісту модифікації програми «Юні туристи-краєзнавці» як засобу задоволення освітн іх потреб школярів з інтелектуальними порушеннями. Модифікація розглядається як стратегія спрощення змісту навчальноı програми, викладання та, як результату, рівня знань та навичок, які має опанувати дитина впродовж навчання. Теоретичними підвалинами до здіи̮снення модифікаціı навчальноı ̈ програми були умови якісної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, визначені В. М. Синьовим. Модифікацію програми здіи̮снено з урахуванням модально-специфічних закономірностеи̮ фізичного, інтелектуального розвитку та рівня соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Метою навчальноı програми «Юні туристи-краєзнавці» є сприяння процесам розвитку та соціалізаціı дітей з інтелектуальними порушеннями шляхом ıх залучення до туристсько-спортивноı ̈ та краєзнавчої діяльності й формування навчально-пізнавальної, життєво-практичної, громадянської та соціальної ; екологічної та здоров’язбережувальної компетентностей. Структурно-змістовними розділами модифікованоı навчальної програми є: загальнопропедевтичний; туристсько-спортивна підготовка; краєзнавство; фізична культура та безпека життєдіяльності. Зміст цих розділів вивчається дітьми впродовж чотирьох років. У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базовоı та повної загальної середньої освіти в галузях «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура», «Природознавство». Програма містить відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних дисциплін, що вивчаються в закладах загальної середньої освіти, в тому числі в спеціальних школах, таких як: «Природознавство», «Основи здоров’я», «Я у світі» та корекціи̮но-розвитковоı програми «Соціально-побутове орієнтування». Представлену програму було впроваджено в діяльність Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради, Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства та доведено їı̈ ефективність. The article considers the problem of modification of the curriculum «Young tourists-local historians» of the tourist-local history direction of out-of-school education of primary level for primary schoolchildren with intellectual disabilities. The aim of the article is to reveal the content of the modification of the program «Young tourists-local historians» as a means of meeting the educational needs of students with intellectual disabilities. Modification is seen as a strategy to simplify the content of the curriculum, teaching and, as a result, the level of knowledge and skills that a child must acquire during learning. The theoretical basis for the modification of the curriculum was the conditions of quality education of children with intellectual disabilities, defined by V. M. Sinyov. Modification of the program was carried out taking into account the modal-specific patterns of physical, intellectual development and the level of socialization of primary school students with intellectual disabilities. The purpose of the training program «Young tourists-local historians» is to promote the development and socialization of children with intellectual disabilities by involving them in tourism, sports and local history activities and the formation of educational, cognitive, life-practical, civic and social; environmental and health competencies. Structural and substantive sections of the modified curriculum are: general propaedeutic; tourist and sports training; local lore; physical culture and safety of life. The content of these sections is studied by children for four years. The content of the program takes into account the requirements of the State standard of basic and complete general secondary education in the fields of «Social Sciences», «Health and Physical Culture», «Natural Sciences». The program contains information that deepens and complements the content of disciplines studied in general secondary education, including special schools, such as: «Science», «Fundamentals of Health», «I am in the world» and correctional and developmental program «Social and household orientation». The presented program was implemented in the activities of the Municipal Institution «Kharkiv Regional Station of Young Tourists» of the Kharkiv Regional Council, Volyn Center for National and Patriotic Education, Tourism and Local History and its effectiveness was proved.
dc.identifier.citationСиньов В. М. Модифікація програми «Юні туристи-краєзнавці» як засіб задоволення освітніх потреб школярів з інтелектуальними порушеннями / В. М. Синьов, В. Є. Коваленко // Наукові записки кафедри педагогіки = Scientific notes of the pedagogical department. – Харків, 2022. – Вип. 50. – С. 105–112.
dc.identifier.issn2074-8167
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13053
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна
dc.subjectшколярі з інтелектуальними порушеннями
dc.subjectсоціалізація
dc.subjectсоціалізованість
dc.subjectпозашкільна освіта
dc.subjectнавчальна програма
dc.subjectтуристсько-краєзнавчий напрям
dc.subjectschoolchildren with intellectual disabilities
dc.subjectsocialization
dc.subjectextracurricular education
dc.subjectcurriculum
dc.subjecttourism and local history direction
dc.titleМОДИФІКАЦІЯ ПРОГРАМИ «ЮНІ ТУРИСТИ-КРАЄЗНАВЦІ» ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
dc.title.alternativeMODIFICATION OF THE PROGRAM «YOUNG TOURISTS-LOCAL HISTORIANS» AS A MEANS OF MEETING THE EDUCATIONAL NEEDS OF SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL DISORDERS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
24 Kovalenko V_Ye _Modyfikatsiia prohramy Yuni turysty kraieznavtsi yak zasib zadovolennia osvitnikh potreb shkoliariv z intelektualnymy porushenniamy.pdf
Розмір:
830.75 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: