ТУБЕРКУЛЬОЗ І КО-ІНФЕКЦІЯ ВІЛ/СНІД СЕРЕД РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ ПОСТІЙНОЇ ПРИРОДНЬОЇ РАДІАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група "Наукові перспективи"
Анотація
Епідемічна ситуація в Україні з туберкульозу залишається гострою. Протидія туберкульозу в Україні є одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку. Поширення туберкульозу на території України, насамперед мультирезистентного туберкульозу, призводить до втрати працездатності, погіршення здоров’я населення України, підвищення рівня інвалідності і смертності, що становить загрозу національній безпеці країни. Для вивчення та аналізу епідемічної ситуації в Кіровоградській області були використані статистичні дані КНП «Кіровоградський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом Кіровоградської обласної ради». У 2020 році лікувально-профілактичні заклади області продовжили протитуберкульозну роботу, основними напрямками якої є: раннє виявлення, діагностика, профілактика та лікування туберкульозу. Найвища питома вага хворих з несвоєчасно виявленими формами туберкульозу зареєстрована в Кіровоградському районі (34,5 %), що може свідчити про недостатньо відпрацьований механізм раннього виявлення хворих на туберкульоз серед дорослого населення у даному районі. Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз показник бацилярного туберкульозу за 2020 рік збільшився з 47,1 до 51,2 % на 100 тисяч населення. Питома вага бацилярного туберкульозу також зросла до 79,4 % (2019 рік – 76,2 %). Що свідчить про стабільність якості лабораторної діагностики туберкульозу в області, в тому числі за рахунок бактеріологічних та молекулярно-генетичних досліджень. За підсумками 2020 року захворюваність на активний туберкульоз у поєднанні зі СНІДом у людей, які уперше стали під медичний нагляд, зросла на 170 осіб і становила 578 осіб, у порівнянні з 2019 роком (2019 рік – 408 осіб). По області за 2020 рік ситуація щодо туберкульозу залишається напруженою за рахунок росту показника захворюваності, в тому числі на хіміорезистентний туберкульоз, погіршення вікової структури захворюваності (збільшення показника захворюваності серед підлітків), та якості проведення профілактичних оглядів серед дорослих. Водночас відмічаються позитивні зрушення наступних показників: зменшення несвоєчасно виявлених форм туберкульозу та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу за рахунок закладів загально лікарської мережі. Эпидемическая ситуация в Украине по туберкулезу остается острой. Противодействие туберкулезу в Украине является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения и социального развития. Распространение туберкулеза на территории Украины, прежде всего мультирезистентного туберкулеза, приводит к потере работоспособности, ухудшение здоровья населения Украины, повышению уровня инвалидности и смертности, представляет угрозу национальной безопасности страны. Для изучения и анализа эпидемической ситуации в Кировоградской области были использованы статистические данные КНП «Кировоградский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом Кировоградского областного совета». В 2020 году лечебно-профилактические учреждения области продолжили противотуберкулезную работу, основными направлениями которой являются: раннее выявление, диагностика, профилактика и лечение туберкулеза. Высокий удельный вес больных с несвоевременно выявленными формами туберкулеза зарегистрирована в Кировоградском районе (34,5%), что может свидетельствовать о недостаточно отработаном механизме раннего выявления больных туберкулезом среди взрослого населения в данном районе. Среди впервые выявленных больных туберкулезом показатель бациллярного туберкулеза 2020 года увеличился с 47,1 до 51,2% на 100000 населения. Удельный вес бациллярного туберкулеза также вырос до 79,4% (2019 - 76,2%). Что свидетельствует о стабильности качества лабораторной диагностики туберкулеза в области, в том числе за счет бактериологических и молекулярно-генетических исследований. По итогам 2020 заболеваемость активным туберкулезом в сочетании со СПИДом у людей, впервые ставших под медицинское наблюдение, выросла на 170 человек и составила 578 человек, по сравнению с 2019 годом (2019 год - 408 человек). По области 2020 года ситуация по туберкулезу остается напряженной за счет роста показателя заболеваемости, в том числе химиорезистентным туберкулезом, ухудшение возрастной структуры заболеваемости (увеличение показателя заболеваемости среди подростков), и качества проведения профилактических осмотров среди взрослых. В то же время отмечаются положительные сдвиги следующих показателей: уменьшение несвоевременно выявленных форм туберкулеза и улучшение лабораторной диагностики туберкулеза за счет заведений общей врачебной сети. . The epidemic situation in Ukraine with tuberculosis remains acute. Combating tuberculosis in Ukraine is one of the priorities of state policy in the field of health and social development. Spread of tuberculosis on the territory of Ukraine, first of all multidrug-resistant tuberculosis, leads to disability, deteriorating health of the population of Ukraine, increasing the level of disability and mortality, which poses a threat to national security. To study and analyze the epidemic situation in the Kirovohrad region, the statistical data of the Kirovohrad Regional Center for AIDS Prevention and Control of the Kirovohrad Regional Council were used. In 2020, treatment and prevention facilities of the region continued antituberculosis work, the main areas of which are: early detection, diagnosis, prevention and treatment of tuberculosis. The highest proportion of patients with untimely detected forms of tuberculosis was registered in Kirovohrad district (34.5%), which may indicate an insufficiently developed mechanism for early detection of tuberculosis patients among the adult population in this area. Among newly diagnosed patients with tuberculosis, the rate of bacillary tuberculosis in 2020 increased from 47.1 to 51.2% per 100,000 population. The share of bacillary tuberculosis also increased to 79.4% (2019 - 76.2%). Which indicates the stability of the quality of laboratory diagnosis of tuberculosis in the area, including through bacteriological and molecular genetic studies. According to the results of 2020, the incidence of active tuberculosis in combination with AIDS in people who came under medical supervision for the first time increased by 170 people and amounted to 578 people compared to 2019 (2019 - 408 people). In the region in 2020, the situation with tuberculosis remains tense due to the growth of the incidence rate, including chemoresistant tuberculosis, deterioration of the age structure of the disease (increase in the incidence rate among adolescents), and the quality of preventive examinations among adults. At the same time, there are positive changes in the following indicators: reduction of untimely detected forms of tuberculosis and improvement of laboratory diagnosis of tuberculosis at the expense of the general medical network.
Опис
Ключові слова
туберкульоз легень (ТБ), мультирезистентний туберкульоз (МРТБ),, ко-інфекції ВІЛ/СНІДу, хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ), туберкулез легких (ТБ), мультирезистентный туберкулез (МРТБ), ко-инфекции ВИЧ / СПИДа, химиорезистентный туберкулез (ХРТБ), pulmonary tuberculosis (TB), multidrug-resistant tuberculosis (MDRTB), HIV / AIDS co-infections, chemoresistant tuberculosis (CRTB)
Цитування
Туберкульоз і ко-інфекція ВІЛ/СНІД серед різних груп населення Кіровоградської області в умовах дії низькоінтенсивної постійної природньої радіації / Л. Г. Коваленко, Л. П. Суховірська, С. М. Коц та ін. // Наукові перспективи. ‒ 2021. ‒ № 3(9). ‒ С. 319‒331.