АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дошкільне виховання в Японії, яке має власні особливості та поступово прищеплює дітям почуття любові до батьків, колективізму та певні правила поведінки у мікросоціумі, що може бути корисним для фахівців дошкільної освіти в Україні з метою організації соціального виховання дитини, творчого розвитку її індивідуальних здібностей, бережливого ставлення до кожної дитини, формування її неповторності, підготовки дітей до життя та діяльності в колективі як формі суспільного буття. В статье рассмотрено дошкольное воспитание в Японии, которое имеет свои особенности и постепенно прививает детям чувство любви к родителям, коллективизма и определенные правила поведения в микросоциуме, что может быть полезным для специалистов дошкольного образования в Украине с целью организации социального воспитания ребенка, творческого развития его индивидуальных способностей, бережного отношения к каждому ребенку, формирование его неповторимости, подготовку детей к жизни и деятельности в коллективе как форме общественного бытия. The article considers preschool education in Japan, which has its own characteristics and gradually instills in children a sense of love for parents, collectivism and certain rules of conduct in the micro-society, which can be useful for preschool education in Ukraine to organize social education, creative development individual abilities, careful attitude to each child, the formation of its uniqueness, preparing children for life and work in a team as a form of social life.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, соціальне виховання, Японія, магістерські роботи, дошкольное образование, социальное воспитание, Япония, магистерские работы, pre-school education, social education
Цитування
Авдашкова А. І. Аналіз досвіду соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти в Японії / А. І. Авдашкова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 41.