Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя математики сучасними засобами ІКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті розглянуте питання визначення сутності інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя математики. Технологія веб-квест розглянута як один із шляхів формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього учителя математики. В статье рассмотрен вопрос определения сущности информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя математики. Технология веб-квест рассмотрена как один из путей формирования информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя математики. The article considers the issue of determining the essence of information and communication competence of a future mathematics teacher. Web quest technology is considered as one of the ways of forming the information and communication competence of a future mathematics teacher.
Опис
Ключові слова
математика, компетентнісний підхід, ІКТ-компетентність, веб-квест технології, студентські роботи, математика, компетентностный подход, ИКТ-компетентность, веб-квест технологии, студенческие работы, mathematics, competency-based approach, ICT competency, web quest technology, student work
Цитування
Бернович М. Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя математики сучасними засобами ІКТ / М. Ю. Бернович // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 102–105.