Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками засобами анімаційної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтації з використанням засобів анімаційної діяльності. На основі аналізу змісту підготовки визначено роль і місце підготовки фахівця в напрямі. Розроблено навчальну дисципліну, представлено її змістове наповнення. В статье рассмотрено содержание профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к профориентации с использованием средств анимационной деятельности. На основе анализа содержания подготовки определены роль и место подготовки специалиста по направлению. Разработана учебная дисциплина, представлено ее содержательное наполнение. The article considers the content of professional training of future social teachers for career guidance with the use of animation activities. Based on the analysis of the content of training, the role and place of training of a specialist in the direction are determined. The discipline is developed, its content is presented.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, зміст підготовки, майбутній соціальний педагог, засоби анімаційної діяльності, профорієнтаційна робота, магістерські роботи, профессиональная подготовка, содержание подготовки, будущий социальный педагог, средства анимационной деятельности, профориентационная работа, магистерские работы, professional training, content of training, future social pedagogue, means of animation activity, career guidance work, master's work
Цитування
Владимиров Д. І. Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками засобами анімаційної діяльності / Д. І. Владимиров // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 44–46.