Роль дидактики вищої школи в забезпеченні високої якості викладання в умовах упровадження в систему вищої освіти Німеччини загальноєвропейських стандартів якості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет (КПУ), м. Запоріжжя
Анотація
У статті розглянуто роль дидактики вищої школи у вирішенні проблеми впро­вадження загальноєвропейських стандартів якості в систему вищої освіти Німеччини. На основі короткого огляду досліджень німецьких фахівців зроблено висновок про те, що впровадження європейських стандартів якості в межах Болонського процесу не здатне автоматично забезпечити якість викладання й дослідницької діяльності у ву­зах Німеччини. Зазначено, що в умовах перетворення вищої освіти в “обов’язкову ”, а також на тлі стрімкого зростання чисельності студентів і скорочення державного фінансування вишів поспішне впровадження єдиних освітніх стандартів приховує в со­бі небезпеку втрати якості викладання. Наголошено на необхідності розвитку нових освітніх технологій та їх широкого застосування у сфері вищої освіти Німеччини з метою формування в студентів нових ключових компетенцій, умінь і навичок само­стійного пошуку знань і самоосвіти, які дадуть їм змогу підвищити свою конкуренто­спроможність на сучасному глобальному ринку праці. В статье рассмотрена роль дидактики высшей школы в решении проблемы внедрения общеевропейских стандартов качества в систем у высшего образования Германии. На основе краткого обзора исследований немецких специалистов сделан вывод о том, что внедрение европейских стандартов качества в рамках Болонского про­цесса не способно автоматически обеспечить качество преподавания и исследова­тельской деятельности в вузах Германии. Указано, что в условиях превращения выс­шего образования в “обязательное”, а также на фоне стремительного роста числен­ности студентов и сокращения государственного финансирования вузов поспешное внедрение единых образовательных стандартов таит в себе опасность потери каче­ства преподавания. Подчеркнута необходимость развития новых образовательных технологий и их широкого применения в сфере высшего образования Германии с целью формирования у студентов новых ключевых компетенций, умений и навыков само­стоятельного поиска знаний и самообразования, которые позволят повысить их кон­курентоспособность на современном глобальном рынке труда. The role of the didactics of higher education in addressing the problem of introducing pan-European quality standards into higher education systems Germany. On the basis of a brief review of the German specialists' research, it was concluded that the introduction of European quality standards within the framework of the Bologna process is not capable of automatically ensuring the quality of teaching and research activities in German universities. It is pointed out that in the context of the transformation of higher education into a "compulsory" one, as well as against a rapid growth in the number of students and a reduction in state funding for universities, the hasty introduction of unified educational standards conceals the danger of losing the quality of teaching. The need to develop new educational technologies and their wide application in the field of higher education in Germany is underlined in order to form new key competencies, skills and skills of independent search for knowledge and self-education that will increase their competitiveness in the modern global labor market.
Опис
Ключові слова
німецька мова, недофінансування державних вишів, маркетизація освіти, компетенції, стандартизація вищої освіти, немецкий язык, недофинансирование государственных вузов, маркетизация образования, компетенции, стандартизация высшего образования, German, under-funding of public universities, marketing of education, competencies, higher education stan­dardization
Цитування
Черкашин С. В. Роль дидактики вищої школи в забезпеченні високої якості викладання в умовах упровадження в систему вищої освіти Німеччини загальноєвропейських стандартів якості / C. В. Черкашин // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. : вих. раз на два міс. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 495–503.