Значення масових відкритих онлайн-курсів при вивченні економічних дисциплін у системі неформальної освіти дорослих

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Істотні соціально-економічні перетворення та дисбаланс на ринку праці (пропозиція праці перевищує її попит) актуалізувавали в Україні проблеми формування та структуризації знань, що повністю задовольняють потреби держави та прагнення суспільства до безперервного інтелектуального і професійного розвитку через реалізацію індивідуальних здібностей. Существенные социально-экономические преобразования и дисбаланс на рынке труда (предложение труда превышает ее спрос) актуализувавалы в Украине проблемы формирования и структурирования знаний, полностью удовлетворяющих потребности государства и стремление общества к непрерывному интеллектуального и профессионального развития через реализацию индивидуальных способностей. Significant socio-economic transformations and imbalances in the labor market (labor supply exceeds demand) have highlighted in Ukraine the problems of formation and structuring of knowledge that fully meet the needs of the state and society's desire for continuous intellectual and professional development through the realization of individual abilities.
Опис
Ключові слова
онлайн-курси, вивчення економічних дисциплін, неформальна освіта, освіта дорослих, аспірантські роботи, онлайн-курсы, изучение экономических дисциплин, неформальное образование, образование взрослых, аспирантские работы, online courses, economic studies, non-formal education, adult education, postgraduate work
Цитування
Сотніков Д. В. Значення масових відкритих онлайн-курсів при вивченні економічних дисциплін у системі неформальної освіти дорослих / Д. В. Сотніков // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 177–183.