Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Особливість педагогічної діяльності вчителя початкових класів полягає в тому, що здійснюючи освітній процес, він навчає і виховує учнів на життєво необхідних цінностях та основній складовій морального підґрунтя особистості – бути гідним громадянином своєї Батьківщини. Для такої діяльності необхідний вчитель, який вірить в силу виховання учнів на цінностях рідної культури як частини загальнолюдської культури. З огляду на це одним з найважливіших завдань вищої педагогічної освіти стає формування у майбутніх вчителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу, який передбачає опору на етнічний середовий фактор (сім'я, мова, традиції тощо). Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу: надано сутнісну характеристику готовності майбутніх учителів початкових класів до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу, визначено критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу, обґрунтовано педагогічні умови формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу. У другому розділі експериментально перевірено педагогічні умови формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу : наведено методику проведення експериментальної роботи, реалізовано педагогічні умови формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу. У висновках доведено, що ефективність формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу забезпечується під час реалізації наступних педагогічних умов : – введення в освітній процес ЗВО моделі формування у майбутніх вчителів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу; – інтеграція дисциплін загального і гуманітарного циклу на основі духовно-моральних цінностей українського народу; – створення інформаційного етнокультурного середовища для вдосконалення знань і умінь майбутніх вчителів з морального виховання молодших школярів. Особенность педагогической деятельности учителя начальных классов состоит в том, что осуществляя образовательный процесс, он обучает и воспитывает учащихся на жизненно необходимых ценностях и основной составляющей нравственного основы личности – быть достойным гражданином своей Родины. Для такой деятельности необходим учитель, верящий в силу воспитания учащихся на ценностях родной культуры как части общечеловеческой культуры. В связи с этим одной из важнейших задач высшего педагогического образования становится формирование у будущих учителей начальных классов готовности к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода, предусматривающего опору на этнический фактор (семья, язык, традиции и т.д.). Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты формирования будущих учителей начальных классов готовности к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода: предоставлена ​​сущностная характеристика готовности будущих учителей начальных классов к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода, определены критерии, показатели и уровни готовности будущих учителей начальных классов к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода, обоснованы педагогические условия формирования у будущих учителей начальных классов готовности к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода Во втором разделе экспериментально проверены педагогические условия формирования у будущих учителей начальных классов готовности к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода: приведена методика проведения экспериментальной работы, реализовано педагогические условия формирования у будущих учителей начальных классов готовности к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода. В выводах доказано, что эффективность формирования у будущих учителей начальных классов готовности к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода обеспечивается при реализации следующих педагогических условий: – введение в образовательный процесс ЗВО модели формирования у будущих учителей готовности к нравственному воспитанию младших школьников на основе этнокультурного подхода; – интеграция дисциплин общего и гуманитарного цикла на основе духовно-нравственных ценностей украинского народа; – создание информационной этнокультурной среды для усовершенствования знаний и умений будущих учителей по нравственному воспитанию младших школьников. The peculiarity of the pedagogical activity of a primary school teacher is that carrying out the educational process, he teaches and educates students on vital values and the main component of the moral basis of personality - to be a worthy citizen of their homeland. Such activities require a teacher who believes in the power of educating students on the values of native culture as part of universal culture. Given this, one of the most important tasks of higher pedagogical education is the formation of future primary school teachers' readiness for moral education of primary school students on the basis of ethnocultural approach, which involves reliance on ethnic environment (family, language, traditions, etc.). The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The first section considers the theoretical aspects of the formation of future primary school teachers 'readiness for moral education of primary school students on the basis of ethnocultural approach: the essential characteristics of future primary school teachers' readiness for moral education of primary school students on the basis of ethnocultural approach primary school to the moral education of primary school children on the basis of ethnocultural approach, substantiated the pedagogical conditions for the formation of future primary school teachers readiness for moral education of primary school children on the basis of ethnocultural approach. In the second section the pedagogical conditions of formation of future primary school teachers' readiness for moral education of junior schoolchildren on the basis of ethnocultural approach are experimentally checked: the method of experimental work is given In the conclusions it is proved that the effectiveness of the formation of future primary school teachers' readiness for moral education of primary school students on the basis of ethnocultural approach is ensured during the implementation of the following pedagogical conditions: – introduction of the model of formation of future teachers' readiness for moral education of junior schoolchildren on the basis of ethnocultural approach in the educational process of ZVO;– integration of disciplines of the general and humanitarian cycle on the basis of spiritual and moral values of the Ukrainian people; – creation of information ethnocultural environment for improvement of knowledge and skills of future teachers on moral education of junior schoolchildren.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі, молодші школярі, моральне виховання, етнокультурний підхід, будущие учителя, младшие школьники, нравственное воспитание, этнокультурный подход, future teachers, junior schoolchildren, moral education, ethnocultural approach
Цитування
Безверха К. В. Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до морального виховання молодших школярів на основі етнокультурного підходу : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / К. В. Безверха ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 62 с. + дод.
Колекції