Романтичний вимір топосу «Українська ніч»: поетика європейського художнього моделювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті розглянуто світоглядні аспекти романтичного топосу української ночі в його європейському художньому моделюванні. Визначено особливості поетики описів української ночі відповідно до авторської рецепції України європейськими романтиками ХІХ століття. В статье рассматриваются мировоззренчекие аспекты романтического топоса украинской ночи в его европейском художественном моделировании. Определены особенности поэтики описаний украинской ночи в соответствии с авторской рецепцией Украины европейскими романтиками ХІХ столетия. The article deals with worldview aspects of Ukrainian night romantic topos in its European artistic modeling. Attention is paid to the features of poetic descriptions of Ukrainian night in accordance with the author’s reception of Ukraine by European romantics of the XIX century.
Опис
Ключові слова
романтична література, топос, образ, ніч, Україна, романтическая литература, топос, образ, ночь, Украина, romantic literature, topos, image, night, Ukrainе
Цитування
Василенко Я. В. Романтичний вимір топосу «Українська ніч»: поетика європейського художнього моделювання / Я. В. Василенко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 94–100.