Особливості функціонування ЗВО Німеччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано специфіку діяльності сучасних закладів вищої освіти Німеччини. Констатовано, що покращенню змісту та якості підготовки фахівців у вищій школі України сприятиме вивчення та творче використання педагогічно цінних ідей та досвіду провідних країн світу, зокрема Німеччини. Наголошено на тому, що уряд зазначеної країни постійно удосконалює та впроваджує в життя оригінальні форми та методи підготовки майбутніх фахівців різних галузей знань. Установлено, що дослідженням питань становлення, розвитку та аналізу сучасного стану закладів вищої освіти як України, так і провідних країн світу займалися С. Вітвицька, Б. Вульфсон, О. Джуринський, Т. Калініченко, Ю. Пивовар, С. Черкашин та ін. У процесі наукового пошуку використано теоретичні – систематизація джерел із досліджуваної проблеми; аналіз нормативних документів, законодавчих актів, поточної документації щодо змісту, форм і методів діяльності ЗВО; порівняльно-історичні (з метою аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду); логіко-структурні та ретроспективні методи з метою узагальнення й систематизації теоретичних положень та діяльності сучасних закладів вищої освіти Німеччини та виявлення перспектив використання кращих надбань із окресленої проблеми в сучасній вищій школі України. Доведено, що специфіка діяльності закладів вищої освіти Німеччини полягає у: фундаменталізації вищої освіти; наданні переваги класичній університетській освіті; індивідуалізації навчання; впровадженні корпоративних програм, які передбачають тісне поєднання навчання у вищій школі з працею у фірмах або компаніях; широкому залученні молоді до наукової діяльності; постійному вдосконаленні якості вищої освіти; модернізації технологій навчання; інтенсифікації як навчального процесу, так і процесу підготовки кваліфікованих викладацьких кадрів; удосконаленні системи перевірки навчальної діяльності та ін. Проведене дослідження дало змогу стверджувати, що організація навчання у закладах вищої освіти Німеччини має і певні проблеми. До зазначених проблем можна віднести: забезпечення високого рівня підготовки фахівців водночас з суттєвим збільшенням їх кількості; пошук шляхів збалансування гуманітарних, природознавчих та технічних напрямів підготовки, теоретичної та практичною складових освітнього процесу, навчальної та науково-дослідної роботи тощо. В статье проанализирована специфика деятельности современных высших учебных заведений Германии. Констатировано, что улучшению содержания и качества подготовки специалистов в высшей школе Украины будет способствовать изучение и творческое использование педагогически ценных идей и опыта ведущих стран мира, в частности Германии. Отмечено, что правительство указанной страны постоянно совершенствует и внедряет в жизнь оригинальные формы и методы подготовки будущих специалистов различных отраслей знаний. Установлено, что исследованием вопросов становления, развития и анализа современного состояния высших учебных заведений как Украины, так и ведущих стран мира занимались С. Витвицкая, Б. Вульфсон, А. Джуринский, Т. Калиниченко, Ю. Пивовар, С. Черкашин и др. В процессе научного поиска использованы теоретические – систематизация источников по исследуемой проблеме; анализ нормативных документов, законодательных актов, текущей документации по содержания, форм и методов деятельности УВО; сравнительно-исторические (с целью анализа отечественного и зарубежного опыта) логико-структурные и ретроспективные методы с целью обобщения и систематизации теоретических положений и деятельности современных высших учебных заведений Германии и выявление перспектив использования лучших достижений с обозначенной проблемы в современной высшей школе Украины. Доказано, что специфика деятельности высших учебных заведений Германии заключается в: фундаментализации высшего образования; предпочтении классического университетского образования; индивидуализации обучения; внедрении корпоративных программ, предусматривающих тесное сочетание обучения в высшей школе с работой в фирмах или компаниях; широком привлечении молодежи к научной деятельности; постоянном совершенствовании качества высшего образования; модернизации технологий обучения; интенсификации как учебного процесса, так и процесса подготовки квалифицированных преподавательских кадров; совершенствовании системы проверки учебной деятельности и др. Проведенное исследование позволило утверждать, что организация обучения в учреждениях высшего образования Германии имеет и определенные проблемы. К указанным проблемам можно отнести: обеспечение высокого уровня подготовки специалистов одновременно с существенным увеличением их количества; поиск путей сбалансирования гуманитарных, естественных и технических направлений подготовки, теоретической и практической составляющих образовательного процесса, учебной и научно-исследовательской работы и тому подобное. The article analyzes the specifity of the activity of modern higher education institutions in Germany. It has been stated that improving the content and quality of the training of specialists at Ukrainian higher education institutions will be facilitated by the study and creative use of pedagogically valuable ideas and experience of the leading countries of the world, in particular Germany. It has been emphasized that the government of the country is constantly improving and introducing original forms and methods of training future specialists in various fields of knowledge. It has been established that S. Vitvytska, B. Vulfson, O. Dzhurynskyi, T. Kalinichenko, Yu. Pyvovar, S. Cherkashyn and others were engaged in studying the formation, development and analysis of the current state of higher education institutions in both Ukraine and the leading countries of the world. In the process of the scientific search we used theoretical methods – systematization of sources on the problem under study; analysis of normative documents, legislative acts, current documentation on the content, forms and methods of the activity of IHE; comparative-historical methods (in order to analyze domestic and foreign experience); logic and structural and retrospective methods in order to summarize and systematize the theoretical positions and activities of modern higher education institutions in Germany and to identify the prospects of using the best assets on the outlined problem in modern higher education in Ukraine. It has been proved that the specifity of the activity of higher education institutions in Germany is fundamentalisation of higher education; giving preference to the classical university education; individualization of learning; implementation of corporate programs that involve a close combination of higher education with work in firms or companies; broad involvement of young people in scientific activities; continuous improvement of the quality of higher education; modernization of training technologies; intensification of both the educational process and the process of training qualified teaching staff; improvement of the system of verification of the educational activity, etc. The study has shown that there are some problems in the organization of education in higher education institutions in Germany. These problems include ensuring a high level of the training of specialists while their number is significantly increasing; search for ways of balancing humanitarian, natural and technical training programs, theoretical and practical components of the educational process, educational and research work, etc.
Опис
Ключові слова
Німеччина, ЗВО, освіта, тенденції, студенти, Германия, УВО, образование, тенденции, студенты, Germany, IHE, education, trends, students
Цитування
Тарарак О. В. Особливості функціонування ЗВО Німеччини / О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак // Теорія та методика навчання та виховання. – 2020. – № 48. – С. 123–131.