СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ ДИРИГЕНТІВ СИМФОНІЧНИХ ОРКЕСТРІВ У КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито питання становлення освіти диригентів симфонічних оркестрів у КНР. Доведено, що професійна освіта диригентів симфонічних оркестрів безпосередньо пов’язана з популяризацією європейської симфонічної культури, створення китайської симфонічної музики, що потребувало здійснення таких заходів: популяризації західноєвропейських зразків симфонічної музики, створення відповідної середи для їх розуміння; створення китайської симфонічної музики; створення симфонічних оркестрів та підготовки високопрофесійних музикантів. Проаналізовано наукові праці китайських науковців, які були розподілено за такими напрямами: праці, в яких надано аналіз та оцінка історичного становлення та сучасного стану китайської симфонічної музики; праці, в яких проаналізовано вплив європейської симфонічної музики на китайську; праці, що розкривають становлення та розвиток диригентського мистецтва з керівництва симфонічними оркестрами у КНР; праці, в яких досліджено симфонізація оркестрів народних інструментів у КНР; методичні праці з основ диригентського мистецтва. Доведено, що одним з головних для формування симфонічної галузі мистецтва у КНР є напрям пропагування західноєвропейської культури і симфонічної музики для її інтеграції з китайською музичною культурою. Популяризація симфонічної музики й, зокрема, симфонічних форм відіграє важливу роль у формуванні китайського симфонізму та поширенні китайської культури. Показано, що за результатами досліджень китайських науковців, є розуміння того, що між західноєвропейською симфонічною музикою та китайською не має національної близькості. Доведено, що для розвитку симфонічної китайської музики необхідна інтеграція західноєвропейських симфонічних форм з культурою Китаю. Показано, що саморозвиток національної інструментальної музики Китаю потребував створення національного народного оркестру нового типу, який був створений Шанхайським музичним товариством. Його репертуар був присвячений пропаганді класичної спадщини, а головним завданням стало вдосконалення традиційних інструментів. Визначено, що якщо історія розвитку китайського національного оркестру налічує 90 років, то професійне навчання диригентів у Китаї є зовсім новою спеціальністю, яка розпочала свої існування близько 60 років тому. Визначено, що одним з найважливіших та найхарактерніших саме для китайської культури її музичного мистецтва є розуміння впливу симфонічної музики на духовний світ людини. Доведено, що сучасний станпрофесійної підготовки диригентів симфонічних оркестрів є складною системою, що потребує подальшого дослідження та удосконалення. The article reveals the issue of education of conductors of symphony orchestras in China. It is proved that the professional education of conductors of symphony orchestras is directly related to the promotion of European symphonic culture, the creation of Chinese symphonic music, which required the following measures: promotion of Western European examples of symphonic music, creating an environment for understanding them; creation of Chinese symphonic music; creation of symphony orchestras and training of highly professional musicians. The scientific works of Chinese scholars are analyzed, which were divided into the following areas: works in which the analysis and assessment of the historical formation and current state of Chinese symphonic music; works analyzing the influence of European symphonic music on Chinese; works that reveal the formation and development of the art of conducting symphony orchestras in China; works in which the symphony of orchestras of folk instruments in China is studied; methodical works on the basics of conducting art. It is proved that one of the main factors in the formation of the symphonic art field in China is the promotion of Western European culture and symphonic music for its integration with Chinese music culture. The popularization of symphonic music, in particular symphony forms, plays an important role in the formation of Chinese symphony and the spread of Chinese culture. It is shown that according to the research of Chinese scholars, there is an understanding that there is no national closeness between Western European symphonic music and Chinese. It has been proved that the development of symphonic Chinese music requires the integration of Western European symphonic forms with Chinese culture. It is shown that the self-development of China’s national instrumental music required the creation of a new type of national folk orchestra, which was created by the Shanghai Music Society. His repertoire was dedicated to the promotion of classical heritage, and the main task was to improve traditional instruments. It is determined that if the history of the development of the Chinese National Orchestra is 90 years old, then the professional training of conductors in China is a completely new specialty, which began its existence about 60 years ago. It is determined that one of the most important and characteristic for Chinese culture of its musical art is the understanding of the influence of symphonic music on the spiritual world of man. It is proved that the current state of professional training of symphony orchestra conductors is a complex system that needs further research and improvement.
Опис
Ключові слова
освіта диригентів симфонічних оркестрів, КНР, китайська симфонічна музика, європейська симфонічна музика, інтеграція, духовний світ людини, education of conductors of symphony orchestras, China, Chinese symphonic music, European symphonic music, integration, human spiritual world
Цитування
Го Сінхуа. Становлення освіти диригентів симфонічних оркестрів у КНР / Го Сінхуа, О. О. Матвєєва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 57. – С. 19–33.