ФАУНІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КОМАХ ТА КЛІЩІВ – ШКІДНИКІВ ХАРЧОВИХ ЗАПАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено фауністичний комплекс шкідливих комах і кліщів різних харчових запасів. Об'єкт дослідження – шкідливі комахи та кліщі харчових запасів рослинного походження мешканців м. Харків. Встановлено фауністичний комплекс шкідливих комах та кліщів харчових запасів рослинного походження: зернових та продуктів їх переробки, бобових та олійних культур, сушених фруктів та овочів, кондитерських виробів, різних спецій, лікарських трав у різних приміщеннях м. Харкова впродовж 2020-2023 рр. Виділено найбільш ефективні заходи щодо захисту харчових запасів від комплексу шкідників: профілактичні (сортування запасів, прибирання залишків, постійна ревізія, дотримання умов і термінів зберігання продукту); знищувальні (хімічна та фізична обробка на складах і на виробництві), термічна обробка високими та низькими температурами у побуті, використання народних засобів. Матеріали магістерської роботи використані для покращення засвоєння знань з біології, розроблено план-конспекту уроку на тему «Розмноження та типи розвитку комах» та нестандартного уроку на тему «Загальна характеристика типу Членистоногі» для учнів 7-х класів загальноосвітньої школи. The qualification work investigates the faunal complex of harmful insects and mites of various food stocks. The object of the study is harmful insects and mites of food stocks of plant origin in Kharkiv. The faunal complex of harmful insects and mites of food stocks of plant origin: cereals and their products, legumes and oilseeds, dried fruits and vegetables, confectionery, various spices, medicinal herbs in different premises of Kharkiv during 2020-2023 was established. The most effective measures to protect food stocks from a complex of pests are identified: preventive (sorting stocks, cleaning residues, constant inspection, compliance with the conditions and shelf life of the product); destructive (chemical and physical treatment in warehouses and production), heat treatment with high and low temperatures in the home, and the use of folk remedies. The materials of the master's thesis were used to improve the learning of biology, and a lesson plan was developed on the topic "Reproduction and types of insect development" and a non-standard lesson on "General characteristics of the type of Arthropoda" for 7th grade students of a secondary school.
Опис
Ключові слова
ентомологія, шкідлі комахи, кліщі, харчові продукти, entomology,, pests, mites, food products
Цитування
Сіліна А. С. Фауністичний комплекс комах та кліщів – шкідників харчових запасів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / А. С. Сіліна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 63 с. : іл., табл.
Колекції