СЛОВОТВІРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ВОЄННОГО ЧАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено інноваційні словотвірні явища й продукти, які виникли внаслідок нападу росії на Україну. Мета статті – виявити продуктивні способи й засоби виникнення новотворів у часи нападу росії на Україну, окресливши їхню мотиваційну базу і з’ясувавши словотвірні значення та продуктивні словотвірні типи. Зазначено, що найбільш семантично виразні новотвори сьогодення виникають за допомогою суфіксального способу творення й основоскладання та зрощення. Якщо перший із названих – традиційно продуктивний в українській мові, то інші виникли на потребу дня як найбільш інформаційно й емотивно місткі. The publication examines innovative word-forming phenomena and products that arose as a result of Russia's attack on Ukraine. The purpose of the article is to identify productive methods and means of emergence innovators at the time of Russia's attack on Ukraine, outlining their motivational base and clarifying word-formation meanings and productive word-formation types. It is noted that the most semantically expressive new works of today arise with the help of the suffix method of creation and basic assembly and splicing. If the first of the named is traditionally productive in the Ukrainian language, then the others arose as the need of the day as the most informative and emotionally comprehensive.
Опис
Ключові слова
українська мова, словотвір, російсько-українська війна, Ukrainian language, vocabulary, Russian-Ukrainian war
Цитування
Маслій Н. А. Словотвірні процеси в українській мові воєнного часу / Н. А. Маслій // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 160–164.