РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ КІКБОКСЕРІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кікбоксинг - це популярний серед дітей та молоді вид спортивних єдиноборств. Він вимагає високого рівня координаційних навичок, які необхідно грамотно та послідовно розвивати для оволодіння базовими рухами, засвоєння популярних технік атаки й захисту, та досягнення результатів у тренуваннях і змаганнях. Актуальність вивчення, систематизації, дослідження та створення нових методик розвитку координаційних якостей випливає з росту масовості й конкурентності кікбоксингу. Мета дослідження. Систематизувати методику розвитку координаційних якостей кікбоксерів на етапі початкової підготовки та експериментально перевірити її ефективність. Проаналізовано поняття “координаційні якості”, яке означає здатність людини раціонально узгоджувати рухи ланок тіла при вирішенні конкретних рухових завдань. [22]. Серед координаційних якостей виділяють: здатність до управління часовими, просторовими та силовими показниками рухів, здатність до збереження рівноваги, відчуття ритму, здатність до орієнтування у просторі, здатність до довільного розслаблення м'язів, координованість рухів (спритність). У тренувальній та змагальній діяльності координаційні якості проявляються у складній взаємодії. Проте у більшості ситуацій вони відіграють провідну роль у спортивній діяльності кікбоксерів. Визначено головні складові координаційних якостей, які максимально задіяні на етапі початкової підготовки в кікбоксингу, а саме здатність до збереження рівноваги, здатність до управління часовими і просторовими показниками рухів, координованість рухів. Їх розвиток сприяє формуванню рухового потенціалу кікбоксера початкового періоду тренувань, засвоєнню та реалізації базових умінь для тренувальної та змагальної діяльності. Виявлено, що прогрес у розвитку координаційних якостей та рухових умінь сприяє виявленню сильних сторін кікбоксера початківця, впливає на формування впевненості в своїх силах, посиленню свідомого підходу до тренувань, загальному гармонійному розвитку особистості. Підібрано й впроваджено у навчально-тренувальний процес груп початкової підготовки з кікбоксингу засоби розвитку координаційних якостей, а саме: вправи, що імітують атаки, захист та пересування, а також методи свідомого налаштування на покращення результатів тренувань. Доведено, що використання описаних засобів позитивно впливає на розвиток координаційних якостей у кількісному та якісному показниках, додатковим ефектом є приріст свідомого підходу до тренувань та впевненості у своїх силах. Kickboxing is a popular combat sport among children and youth, demanding a high level of coordination skills. The mastery of fundamental movements, acquisition of attack and defense techniques, and achieving success in training and competitions require a systematic development of coordination skills. The significance of studying, systematizing, researching, and creating new methodologies for developing coordination qualities arises from the increasing popularity and competitiveness of kickboxing. Research Objective: To systematize the methodology for developing coordination qualities in novice kickboxers during the initial training stage and experimentally verify its effectiveness. Conclusions: The concept of "coordination qualities," denoting an individual's ability to rationalize the coordination of body movements when addressing specific motor tasks [T. Yu. Krutsevych], has been analyzed. Among coordination qualities, the ability to manage temporal, spatial, and force indicators of movements, the ability to maintain balance, rhythm perception, spatial orientation, the ability for voluntary muscle relaxation, and movement coordination (agility) are highlighted. In training and competitive activities, coordination qualities manifest in complex interactions, predominantly playing a leading role in kickboxers' sports performance. The main components of coordination qualities, maximally engaged during the initial training period in kickboxing, have been identified as the ability to maintain balance, manage temporal and spatial indicators of movements, and movement coordination. Their development contributes to the formation of the movement potential of novice kickboxers, the assimilation, and realization of basic skills for training and competitive activities. Progress in the development of coordination qualities and motor skills contributes to the identification of a novice kickboxer's strengths, influences the formation of self-confidence, strengthens a conscious approach to training, and promotes overall harmonious personal development. Selected and implemented into the educational and training process for beginner kickboxing groups are means of developing coordination qualities, specifically exercises simulating attacks, defense, and movement, as well as methods of conscious adjustment for improved training results. It is demonstrated that the use of the described means positively impacts the development of coordination qualities in both quantitative and qualitative indicators. An additional effect includes an increase in a conscious approach to training and self-confidence.
Опис
Ключові слова
кікбоксинг, координаційні якості, етап початкової підготовки, спритність, рівновага, точність, баланс, координованість, kickboxing, coordination, qualities, initial training stage, agility, balance, accuracy, equilibrium, coordination
Цитування
Лелека А. І. Розвиток координаційних якостей кікбоксерів на етапі початкової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / А. І. Лелека ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 66 с. : іл., табл. + дод.
Колекції