ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто предмет і методи психології як науки. Конкретна психологічна наука дозволяє виявити загальні особливості, притаманні великій кількості людей. Це своєрідний пошук певних психологічних закономірностей з подальшою метою прогнозування їх проявів. Основними ознаками методів психологічних досліджень є об’єктивність, цілісність і системність. Дані ознаки сприяють утворенню таких методів, як: порівняльний, логнітюдний, комплексний. До емпіричних методів відносять методи, за допомогою яких здійснюється сприйняття та збір психологічної інформації: спостереження, тести, експерименти, інтерв’ю, бесіди, соціометрія, анкетування, аналіз продуктів діяльності тощо. The publication examines the subject and methods of psychology as a science. Specific psychological science allows us to identify common features inherent in a large number of people. This is a kind of search for certain psychological regularities with the further goal of predicting their manifestations. The main features of psychological research methods are objectivity, integrity and systematicity. These features contribute to the formation of such methods as: comparative, comparative, comprehensive. Empirical methods include methods used to perceive and collect psychological information: observations, tests, experiments, interviews, conversations, sociometry, questionnaires, analysis of activity products, etc.
Опис
Ключові слова
психологія, психологічні дослідження, методи, студентські роботи, psychology, psychological research, methods, student works
Цитування
Пустовойтенко А. Предмет і методи психології як науки / А. Пустовойтенко // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 67.