Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку засобами музично-театралізованої діяльності

Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі розглянуто процес формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку через застосування музично-театралізованої діяльності. Проведено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та умов, що сприяють ефективному формуванню творчого потенціалу дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та організації діяльності в дошкільних закладах для стимулювання творчого розвитку дітей. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на поліпшення розуміння вихователями процесів творчого розвитку старших дошкільників через музично-театралізовану діяльність. Досліджено важливість створення освітнього середовища, що відповідає пізнавальним потребам педагогічних працівників, щоб сприяти їхній зацікавленості у даній темі та активному впровадженню творчих методик у роботі з дітьми. The master's thesis examines the process of forming the creative personality of a child of older preschool age through the use of musical and theatrical activities. An analysis of psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and conditions that contribute to the effective formation of children's creative potential. The requirements for methods of working with teaching staff, necessary equipment and organization of activities in preschool institutions to stimulate children's creative development are justified. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of creative development of older preschoolers through music-theatrical activities has been developed and tested in practice. The importance of creating an educational environment that meets the cognitive needs of pedagogical workers in order to promote their interest in this topic and the active implementation of creative methods in working with children has been studied.
Опис
Ключові слова
творча особистість, дитина старшого дошкільного віку, музично-театралізована діяльність, творчість у дошкільному віці, театральна діяльність, вихователь дошкільного закладу, creative personality, older preschool age child, musical and theatrical activity, creativity at preschool age, theatrical activity, preschool teacher
Цитування
Бортнік К. С. Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку засобами музично-театралізованої діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. С. Бортнік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 87 с. : іл., табл. + дод.
Колекції