СУЧАСНИЙ СТАН ДИКОРОСЛИХ ЇСТІВНИХ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ ГОМІЛЬШАНСЬКИХ ЛІСІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Анотація
У статті порушено тему сучасного стану дикорослих їстівних рослин на територiї Гомiльшанських лiсiв у Харківській області та їх збереження. В статье затронута тема современного состояния дикорастущих съедобных растений на территории Гомельшанских лесов в Харьковской области и их сохранности. The article touches upon the current state of wild-growing edible plants on the territory of the Gomelshansky forests in the Kharkov region and their safety.
Опис
Ключові слова
ботаніка, природоохоронна робота, дикорослі їстівні рослини, Гомiльшанські лiси, Харківщина, студентські роботи, ботаника, природоохранная работа, дикорастущие съедобные растения, Гомельшанские леса, Харьковщина, студенческие работы, botany, environmental work, wild-growing edible plants, Gomelshansky forests, Kharkiv region, student work
Цитування
Автомонова В. О. Сучасний стан дикорослих їстівних рослин на територiї Гомiльшанських лiсiв у Харківській області та їх збереження / В. О. Автомонова, А. С. Сидорова, С. О. Гринь // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 279–280.