ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Доведено, що фізичний біоритм показує кількість прихованої енергії в організмі людини, витривалість, активність, швидкість реакції. Від цього залежить показник ефективності метаболізму. Правильна організація режиму праці та відпочинку, чергування розумової роботи з фізичної, сприяє підвищенню працездатності і призводить до подальшого успіху. Дуже важливим є режим сну і біологічні ритми, правильне харчування, що є умовою нормальної життєдіяльності організму, сприятливо позначається на фізичному та інтелектуальному розвитку і інших показниках здоров’я студентської молоді, впливає на організованість, дисциплінованість, піднімає настрій і надає можливість бути в тонусі протягом усього дня. Доказано, что физический биоритм показывает количество скрытой энергии в организме человека, выносливость, активность, скорость реакции. От этого зависит показатель эффективности метаболизма. Правильная организация режима труда и отдыха, чередование умственной работы с физической, способствует повышению работоспособности и приводит к дальнейшему успеху. Очень важен режим сна и биологические ритмы, правильное питание, является условием нормальной жизнедеятельности организма, благоприятно сказывается на физическом и интеллектуальном развитии и других показателях здоровья студенческой молодежи, влияет на организованность, дисциплинированность, поднимает настроение и дает возможность быть в тонусе в течение всего дня. Physical biorhythm has been proven to show the amount of latent energy in the human body, stamina, activity and reaction speed. The metabolic efficiency index depends on it. Proper organisation of work and rest regime, alternation of mental work with physical work, helps to increase working capacity and leads to further success. The sleep regime and biological rhythms are very important, proper nutrition is a condition of normal vital activity of an organism, favourably influences physical and intellectual development and other health indicators of student youth, affects orderliness, discipline, raises mood and enables to be in a tone during the whole day.
Опис
Ключові слова
біологічні ритми, організм людини, фізичні навантаження, студентські роботи, биологические ритмы, организм человека, физические нагрузки, студенческие работы, biological rhythms, organism people, physical activity, student work
Цитування
Повпика А. Д. Вплив біоритмів на організм людини / А. Д. Повпика, А. В. Пономар // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 трав. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 78–80.