ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЙЦАРІЇ, США ТА УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Європейський центр науки»
Анотація
У даній статті порівнюються освітні системи Швейцарії, США та України, розглядаються особливості їх функціонування, управління, типи закладів, зміст навчальних програм, фінансування. Відмінними рисами є високий рівень децентралізації вищої освіти Швейцарії, США, тоді як українська вища освіта характеризується високою централізацією управління. Наступні відмінні риси – це різні типи вищих навчальних закладів, відмінності в змісті навчальних програм, академічна мобільність студентів і викладачів. Спільним є використання кредитних одиниць в системі освіти обох країн, а також в рамках всеукраїнської реформи освіти перевірку якості підготовки випускників шкіл проводять у формі тестів. В данной статье сравниваются образовательные системы Швейцарии, США и Украины, рассматриваются особенности их функционирования, управления, типы заведений, содержание учебных программ, финансирование. Отличительными чертами является высокий уровень децентрализации высшего образования Швейцарии, США, тогда как украинское высшее образование характеризуется высокой централизацией управления. Следующие отличительные черты - это разные типы высших учебных заведений, отличия в содержании учебных программ, академическая мобильность студентов и преподавателей. Общим является использование кредитных единиц в системе образования обеих стран, а также в рамках всеукраинской реформы образования проверку качества подготовки выпускников школ проводят в форме тестов. The educational systems of Switzerland, USA and Ukraine are compared In this article, the features of their functioning, management, types of establishments, maintenance of on-line tutorials, financing, are examined. Distinguishing features is a high level of decentralization of higher education of Switzerland, USA, while Ukrainian higher education is characterized by high centralization of management. Next distinguishing features are different types of higher educational establishments, difference in maintenance of on-line tutorials, academic mobility of students and teachers. General is the use of credit units in the system of formation of both countries, and also within the framework of allukrainian reform of education quality of preparation of graduating students of schools control is conducted in form tests.
Опис
Ключові слова
вища освіта, освітній простір, система освіти, навчальний заклад, досвід, спільні риси, університет, высшее образование, образовательное пространство, система образования, учебное заведение, опыт, общие черты, университет, higher education, educational space, system of education, educational establishment, experience, general lines, university
Цитування
Чепелєв О. О. Порівняльна характеристика вищої освіти Швейцарії, США та України / О. О. Чепелєв // Альманах науки : наук. журн. – Київ : Європейський центр науки, 2019. – Вип. 10. – С. 37–40.