Онімна й апелятивна номінація особи в художньому мовленні (на матеріалі роману Марини Гримич «Егоїст»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Українські науковці всебічно досліджують комплекс засобів номінації, аналізуючи функційну значущість відповідних одиниць для тексту, їхню семантичну наповненість, особливості словотворення, вплив історичного й соціального складників та ін. У художніх творах письменники використовують систему онімів та апелятивів, що комплексно беруть участь в образотворенні й реалізації авторського задуму загалом. Серед ономастичних напрямків в останні десятиліття помітно активізувалася літературна ономастика, тобто вивчення власних назв у художніх текстах. Однак залишається багато нерозв’язаних теоретичних питань, зокрема немає чіткої класифікації функцій літературно-художніх антропонімів, є суперечності в термінологічній системі, а також поза увагою лінгвістів залишилися засоби номінації художніх творів багатьох українських письменників, що викликає потребу в подальшому опрацюванні проблеми й зумовлює актуальність нашого дослідження. Мета магістерської роботи – комплексний аналіз номінацій осіб у романі Марини Гримич «Егоїст». Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 1) узагальнити досвід вивчення пропріальної лексики в художньому мовленні представників літератури кін. ХVIII – поч. ХХІ ст.; 2) виявити онімні та апелятивні номінації осіб у досліджуваному романі; 3) розглянути взаємодію номінацій осіб із жанром, особливостями художнього світогляду авторки, часом, місцем описуваних подій; 4) звернути увагу на залежність вибору засобів номінацій осіб від віку, соціального стану, національності, професії, роду занять персонажів; 5) проаналізувати функції фонових онімів; 6) визначити художнє і функційне навантаження онімних та апелятивних засобів номінації. Об’єкт дослідження – оніми й апелятиви на позначення героїв. Предмет дослідження – особливості функціювання номінацій осіб у романі М. Гримич «Егоїст». Матеріалом дослідження слугувала авторська картотека, укладена шляхом суцільного вибирання з роману Марини Гримич «Егоїст». У кваліфікаційні роботі узагальнено досвід досліджень онімного простору представників літератури кін. ХVIII – поч. ХХІ ст., проведено комплексний аналіз засобів онімної й апелятивної номінації на матеріалі роману Марини Гримич «Егоїст», розроблено опорні схеми для аналізу засобів образотворення в художніх творах на уроках літератури в школі. Ukrainian scientists comprehensively research the complex of means of nomination, analyzing the functional significance of the corresponding units for the text, their semantic content, peculiarities of word formation, the influence of historical and social components, etc. In works of art, writers use a system of ononyms and appellatives that comprehensively participate in the representation and implementation of the author's idea in general. Literary onomastics, i.e. the study of proper names in literary texts, has become noticeably more active among onomastic trends in recent decades. However, there are still many unresolved theoretical questions in particular there is no clear classification of the functions of literary and artistic anthroponyms, there are contradictions in the terminological system as well as the means of nomination of artistic works of many Ukrainian writers remained out of the attention of linguists, which causes the need for further processing of the problem and determines the relevance of our research. The purpose of the master's thesis is a comprehensive analysis of nominations of persons in Maryna Hrymych's novel «The Egoist». The purpose of the research involves solving the following tasks: 1) to summarize the experience of studying the proper vocabulary in the artistic speech of representatives of the literature of the end of the 18th - beginning of the 21st century; 2) identify onymic and appellative nominations of persons in the researched novel; 3) consider the interaction of nominations of persons with the genre, features of the author's artistic worldview, time, place of the described events; 4) pay attention to the dependence of the choice of means of nominations of persons on the age, social status, nationality, profession, occupation of the characters; 5) analyze the functions of background names; 6) to determine the artistic and functional load of onymic and appellative means of nomination. The object of the research is onyms and appeals to designate the heroes. The subject of the study is the peculiarities of the functioning of person nominations in M. Hrymych's novel «The Egoist». The material of the study was the author's card file, which was compiled by continuous selection from Maryna Hrymych's novel «The Egoist». The qualification work summarizes the experience of researching the onymic space of representatives of literature of the end of the 18th - beginning of the 21st century, carried out a comprehensive analysis of the means of onymic and appellative nomination based on the material of Maryna Hrymych's novel "The Egoist", developed reference schemes for the analysis of the means of image creation in artistic works in literature lessons at school.
Опис
Ключові слова
номінація, літературна ономастика, оніми, літературно-художні атропоніми, апелятиви, онімізація, nomination, literary onomastics, onymes, literary and artistic atroponyms, appellations, onimization
Цитування
Состіна О. М. Онімна й апелятивна номінація особи в художньому мовленні (на матеріалі роману Марини Гримич «Егоїст») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта / О. М. Состіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 62 с. : табл.
Колекції