ФОРМУВАННЯ ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто етапи формування фонематичного сприймання в процесі індивідуального розвитку організму дитини дошкільного віку. Акцентується увага на важливості розвитку фонематичного сприймання (одного з фонематичних процесів), як складової повноцінного мовлення. Фонематичний слух є частиною фізіологічного слуху, він створює основу для повноцінного фонематичного сприймання. Фонематичне сприймання – це здатність розрізняти фонеми і визначати звуковий склад слова. Зазначено, що батьки мають бути обізнаними у питанні розвитку фонематичного сприймання та мовлення в цілому, але якщо почнуть помічати відхилення від нормального онтогенезу, то негайно повинні звертатися до фахівців, які мають досвід допомоги у становленні цих процесів. Тому, що, чим раніше логопед разом з необхідними фахівцями почнуть працювати з дитиною, тим вище ймовірність успішної корекції. Стаття буде корисна як логопедам, так і батькам, які хотіли би більш детально розуміти природу фонетико-фонематичних розладів дитячого мовлення. The article examines the stages of formation of phonemic perception in the process of individual development of the body of a preschool child. Attention is focused on the importance of the development of phonemic perception (one of the phonemic processes) as a component of full-fledged speech. Phonemic hearing is a part of physiological hearing, it creates the basis for full-fledged phonemic perception. Phonemic perception is the ability to distinguish phonemes and determine the sound composition of a word. It is noted that parents should be aware of the issue of the development of phonemic perception and speech in general, but if they begin to notice deviations from normal ontogenesis, they should immediately contact specialists who have experience helping in the formation of these processes. Because the sooner a speech therapist with the necessary specialists starts working with the child, the higher the probability of successful correction. The article will be useful to both speech therapists and parents who would like to understand in more detail the nature of phonetic-phonemic disorders of children's speech.
Опис
Ключові слова
фонематичне сприймання, фонетико-фонематичні розлади мовлення, розвиток мовлення, логопедична робота, діти дошкільного віку, магістерські роботи, phonemic perception, phonetic-phonemic speech disorders, speech development, speech therapy work, preschool children, master's works
Цитування
Знова І. В. Формування фонематичного сприймання в онтогенезі дітей дошкільного віку / І. В. Знова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 55–61.