Дослідження відповідального ставлення до здоров'я студентської молоді в сучасних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Донецький національний медичний університет
Анотація
З метою виявлення особливостей відповідального ставлення молоді до власного здоров’я в сучасних умовах було проведено емпіричне дослідження на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Узагальнюючи результати проведеного емпіричного дослідження, зроблено висновок, що у більшості досліджуваної молоді було виявлено недостатньо відповідальне ставлення до власного здоров’я, що виявляється у зниженні цінності власного здоров’я, недотриманні базових принципів здорового життя, ігноруванні симптомів порушення здоров’я. In order to identify the peculiarities of the responsible attitude of young people to own health in modern conditions was conducted empirically research on the basis of theH. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Summarizing the results of the conducted empirical research, it was concluded that most of the studied youth had insufficiently responsible attitude to one's own health, which is manifested in lowering the value of one's own health, non-observance of basic principles healthy life, ignoring the symptoms of health disorders.
Опис
Ключові слова
збереження здоров’я, ставлення до здоров’я, здоров’я молоді, preservation of health, attitude to health, youth health
Цитування
Бацилєва О. В. Дослідження відповідального ставлення до здоров'я студентської молоді в сучасних умовах / О. В. Бацилєва // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17 листоп. 2022 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [редкол.: О. В. Бацилєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – С.23–26.