ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВИЯВ СВОБОДИ: УТВОРЕННЯ ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ В СУЧАСНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька «Лексико-словотвірні інновації (2017–2021)» та корпусу ГРАК)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена опису тенденцій у формуванні форм вищого і найвищого ступенів порівняння в сучасній українській мові на основі словника Редько "Лексичні та словотвірні інновації. 2017-2021" (2022). Утворення форм вищого і найвищого ступенів порівняння відносних прикметників, дієприкметників і числівників призводить до розширення значень слів, нашарування переносних значень для досягнення певного стилістичного ефекту. У процесі аналізу спостерігаємо як стереотипне сприйняття нових значень комунікантами, так і різні інтерпретації, що демонструють індивідуальну мовну творчість. Застосування елементів корпусного аналізу дало змогу простежити хронологічні межі вживання досліджуваних форм у сучасній українській мові. Аргументовано потребу кодифікації відповідних тенденцій з урахуванням регулярності відтворення в граматичних джерелах української мови, а також необхідність фіксації та інтерпретації нових семантичних нюансів у лексикографічних джерелах. The article focuses on the description of trends in the formation of forms of the comparative and superlative forms in modern Ukrainian based on the dictionary compiled by A. Neliuba, Ye. Redko «Lexical and word-forming innovations. 2017–2021» (2022). The formation of the comparative and superlative forms of relative adjectives, participles and numerals leads to the expansion of word meanings, the layering of figurative meanings to achieve a certain stylistic effect. In the process of analysis, we observe both the stereotypical perception of new meanings by communicators, as well as different interpretations that demonstrate individual linguistic creativity. The use of the elements of corpus analysis made it possible to trace the chronological boundaries of the use of the investigated forms in the modern Ukrainian language. The need to codify the correspondent tendencies, taking into account the regularity of reproduction in the Ukrainian language grammar books sources, has been argumented, as well as the need to fix and interpret new semantic nuances in lexicographical sources.
Опис
Ключові слова
прикметник, компаратив, вищий ступінь, мовна творчість, граматика, словник, українська мова, adjective, comparative, superlative, linguistic creativity, grammar, dictionary, the Ukrainian language
Цитування
Халіман О. В. Лінгвокреативність мовної особистості як вияв свободи: утворення форм ступенів порівняння в сучасному мовленні (на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька «Лексико-словотвірні інновації (2017–2021)» та корпусу ГРАК) / О. В. Халіман // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 225–231.