Відображення любовних почуттів у художньому просторі повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка "Сердешна Оксана"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було відображенно любовні почуття у творі «Сердешна Оксана» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Відображення любовних почуттів у мові твору «Сердешна Оксана» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка актуалізує широкий пласт експресивно-емоційних, образних позначень, яким властиве поєднання авторського й етнічного уявлень про почуттєву сферу. В данной статье автором было отражено любовные чувства в произведении «Сердешная Оксана» Г. Ф.Квитки-Основьяненко. Отражение любовных чувств в языке произведения «Сердешная Оксана» Г. Ф. Квитки-Основьяненко актуализирует широкий пласт экспрессивно-эмоциональных, образных обозначений, которым присуще сочетание авторского и этнического представления о чувственной сфере. In this article the author reflected love feelings in the work "Oksana Serdeshnaya" by G. F. Kvitka-Osnovyanenko. Reflection of love feelings in the language of "Oksana Serdeshnaya" by G. F. Kvitka-Osnovyanenko actualizes a wide layer of expressive-emotional, figurative designations, which are inherent in the combination of author and ethnic representation of the sensual sphere.
Опис
Ключові слова
концепт «любов», почуття, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., концепт «любовь», чувства, Квитка-Основьяненко Г. Ф., the concept of "love", feelings, Kvitka-Osnovyanenko G. F.
Цитування
Комолова Ю. М. Відображення любовних почуттів у художньому просторі повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка "Сердешна Оксана" / Ю. М. Комолова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 60–63.