Інверсія додатку у текстах публіцистичного стилю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано, що публіцистичний стиль насамперед характеризується популярним, неупередженим, чітким викладом, що орієнтується на сприймання інформативного повідомлення, на стислість і зрозумілість інформації. Тому речення, що функціонують у публіцистиці, є здебільшого стилістично нейтральними та не містять інверсію. В статье проанализировано, что публицистический стиль прежде всего характеризуется популярным, не предвзятым, четким изложением, что ориентируется на восприятие информативного сообщения на краткость и ясность информации. Поэтому предложения, которые функционируют в публицистике, являются большей частью стилистически нейтральными и не содержат инверсию. The article analyzes that the journalistic style is primarily characterized by a popular, unbiased, clear presentation, which focuses on the perception of informative messages, on brevity and clarity of information. Therefore, sentences that function in journalism are mostly stylistically neutral and do not contain inversion.
Опис
Ключові слова
китайська мова, інверсія, публіцистичний стиль, студентські роботи, китайский язык, инверсия, публицистический стиль, студенческие работы, сhinese, inversion, journalistic style, student work
Цитування
Протопопова Є. П. Інверсія додатку у текстах публіцистичного стилю / Є. П. Протопопова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 35–36.