Процедура визнання результатів неформальної та інформальної освіти в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (на основі аналізу досвіду країн EС)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Проаналізовано проблему визнання результатів неформальної та інформальної освіти в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» на основі аналізу досвіду країн ЄС за результатами проходження міжнародного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Use of informal education in the training of bachelors and masters: experience of the EU countries and Ukraine». Неформальну освіту розглянуто як «освіту, яка здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій», водночас як інформальна є самоосвітньою діяльністю особи, яка пов’язана з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Наголошено на необхідності врахування результатів неформальної та інформальної освіти здобувачів як інноваційного компонента; наведено основні результати проходження міжнародного підвищення кваліфікації. Охарактеризовано притаманні аспекти реалізації зазначених видів освіти серед здобувачів вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Змодельовано використання зазначених видів освіти та механізм її валідації та перезарахування кредитів здобувачам як результат імплементації отриманого досвіду в подальшій підготовці здобувачів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» в ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Акцентовано, що позитивною практикою в Університеті є наявність процедури визнання результатів навчання здобувачів, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, що регламентується відповідним положенням. Результати навчання, здобуті здобувачами шляхом інформальної та (або) неформальної освіти, визнаються у встановленому порядкув системі формальної освіти. The article analyses the problem of recognition of the results of non-formal and informal education in the training of bachelors and masters of specialty 016 “Special Eduacation” based on the analysis of the experience of EU countries on the results of international advanced training of scientific and pedagogical staff “Use of informal education in the training of bachelors and masters: experience of the EU countries and Ukraine”. Non-formal education is considered as “education obtained under educational programs and does not provide the award of state – recognized educational qualifications at the levels of education, but may result in the assignment of professional and/or the award of partial educational qualifications”, while informal education is an independent activity of the individual, which is related to the profession, social or other activities, family or leisure. It is needed to take into account the results of non-formal and informal education of applicants as an innovative component ; the main results of international professional development are given. Characteristic aspects of the implementation of these types of education among applicants for higher degree of specialty 016 “Special Education” are given. The use of these types of education, as well as the mechanism of their validation and re-crediting of loans to applicants, as the result of the implementation of the experience gained in the subsequent training of applicants of specialty 016 “Special Education” in Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. It is emphasized that positive practice at Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda is the existence of a procedure for recognizing the results of training of applicants obtained in non-formal and/or informal education, which are regulated by the relevant provision. The results of training obtained by applicants through informal and/or non-formal education are recognized in accordance with the established procedure in the formal education system.
Опис
Ключові слова
підвищення кваліфікації, неформальна освіта, інформальна освіта, визнання результатів, спеціальна педагогіка, advanced training, non-formal education, informal education, recognition of results, special pedagogy
Цитування
Коваленко В. Є. Процедура визнання результатів неформальної та інформальної освіти в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 016 «Cпеціальна освіта» (на основі аналізу досвіду країн ЄС) / В. Є. Коваленко, О. А. Міщенко // Новий колегіум. – 2023. – № 1–2 (110). – С. 79–85.