Профілактична робота із запобігання дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами ізотерапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне обгрунтування та експериментальну перевірку профілактичного впливу із запобігання дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення III рівня засобом ізотерапії «Мандала». Надано дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «ізотерапія», «Мандала», «дисграфія», «загальне недорозвинення мовлення», «старший дошкільний вік», «профілактика», «запобігання». Проаналізовано та класифіковано науково-педагогічні джерела щодо профілактичної роботи із запобігання дисграфії у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня засобами ізотерапії, розкриті специфічні особливості формування передумов писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня; досліджені особливості розвитку дрібної моторики, фонематичного слуху і сприймання у старших дошкільників із ЗНМ III рівня; обгрунтовано доцільність використання ізотерапевтичної техніки "Мандала" в процесі профілактичної роботи із запобігання дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня; розроблено профілактичну програму та методичні рекомендації щодо її впровадження із запобігання дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня засобами ізотерапії “Мандала”. In the qualification work, the theoretical justification and experimental verification of the prophylaxis effect of preventing dysgraphy in children of senior preschool age with general speech underdevelopment of level III by means of "Mandala" isotherapy is carried out. A definitive description of the key concepts of the study is given: "isotherapy", "Mandala", "dysgraphy", "general speech underdevelopment", "senior preschool age", "prevention", "prevention". The article analyzes and classifies scientific and pedagogical sources on prophylaxis work to prevent dysgraphy in children of senior preschool age with GSU III level by means of isotherapy, reveals specific features of the formation of written speech prerequisites in children of senior preschool age with GSU III level; examines the features of the development of fine motor skills, phonemic hearing and perception in older preschoolers with GSU III level; the expediency of using the isotherapy technique "Mandala" in the process of prophylaxis work to prevent dysgraphy in older preschool children with level III GSU is developed; a preventive program and methodological recommendations for its implementation to prevent dysgraphy in older preschool children with level III GSU by means of “Mandala” isotherapy are developed.
Опис
Ключові слова
профілактика, запобігання, дисграфія, загальне недорозвинення мовлення, старший дошкільний вік, ізотерапія, «Мандала», prophylaxis, prevention, dysgraphy, general speech underdevelopment, senior preschool age, isotherapy, "Mandala"
Цитування
Маркозова А. С. Профілактична робота із запобігання дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами ізотерапії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. С. Маркозова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 107 с. : табл. + дод.
Колекції