Перетворювальна школа Джона Тейлора Гатто й сучасні освітні пошуки в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди; Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті здійснено аналіз філософсько-освітніх поглядів американського педагога й дослідника Джона Тейлора Ґатто, подано коментар до його критики державної освіти в нову цивілізаційну добу. Накреслено перспективи досліджень у сув’язі з оновленням українського освітнього поля. В статье осуществлен анализ философско-образовательных взглядов американского педагога и исследователя Джона Тейлора Гатто, подано комментарий к его критике государственного образования в новую цивилизационную эпоху. Намечены перспективы исследований в комплексе с обновлением украинского образовательного поля. The article offers an analysis of the philosophical and educational  views of the American teacher and researcher John Taylor Gatto. A comment was made on his criticism of state education in a new civilization era. Prospects for research in connection with the renewal of the Ukrainian educational field are outlined.
Опис
Ключові слова
філософсько-освітні погляди, Джон Тейлор Ґатто, українські освітні реалії, критика шкільної освіти, нудьга в освітньому середовищі, освітнє поле, философско-образовательные взгляды, Джон Тейлор Гатто, украинские образовательные реалии, критика школьного образования, скука в образовательной среде, образовательное поле, philosophical and educational views, Ukrainian educational realities, criticism of school education, boredom in the educational environment, educational field, John Taylor Gatto
Цитування
Садоха О. В. Перетворювальна школа Джона Тейлора Гатто й сучасні освітні пошуки в Україні / О. В. Садоха, Н. І. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2018. – Вип. 5. – С.104–106.