ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

dc.contributor.authorПісоцька, М. Е.
dc.date.accessioned2017-07-12T07:18:25Z
dc.date.available2017-07-12T07:18:25Z
dc.date.issued2015-02-27
dc.description.abstractУ статті проведений аналіз філософської літератури з проблеми індивідуалізації. Індивідуальність розглядається як якість органічної та неорганічної матерії, утворення якої випливає із закону безперервного руху матерії. У статті схарактеризовані особливості людської сутності та розкриті ознаки людської індивідуальності (унікальність, неповторність; цілісність; наявність власного Я, усвідомлення себе самим собою, тотожність самому собі, самостійність; автономність, свобода; не статичність, здібність до розвитку; активно – творчий характер існування). Підкреслюється, що: індивідуальність є реальністю, яку можна спостерігати та фіксувати, відносно якої можливе достовірне знання; ідеї індивідуальності не суперечить концепція типології людини. Надані, існуючи у філософській літературі, підходи до визначення індивідуалізації. Розкриті її основні риси: диференціація, інтеграція, централізація, специфікація, автономізація. Індивідуалізація схарактеризована як циклічний процес, що передбачає формування, розвиток, реалізацію людської індивідуальності. На основі узагальнення поглядів філософів щодо значення індивідуалізації підкреслено, що індивідуалізація: має персональну цінність для кожної конкретної людини, бо передбачає створення людської індивідуальності; виражає основну спрямованість людської історії; є передумовою, показником, одним з факторів, що прискорюють суспільний прогрес. В статье проведен анализ философской литературы по проблеме индивидуализации. Индивидуальность рассматривается как качество органической и неорганической материи, создание которого вытекает из закона непрерывного движения материи. В статье охарактеризованы особенности человеческой сущности и раскрыты свойства человеческой индивидуальности (уникальность, неповторимость; целостность; наличие собственного Я, осознание себя самим собой, тождественность самому себе, самостоятельность; автономность, свобода; не статичность, способность к развитию; активно – творческий характер существования). Подчеркивается, что: индивидуальность - это реальность, которую можно наблюдать и фиксировать, относительно которой возможно достоверное знание; идее индивидуальности не противоречит концепция типологии человека. Приведены, существующие в философской литературе, подходы к определению индивидуализации. Раскрыты ее основные черты: дифференциация, интеграция, централизация, спецификация, автоматизация. Индивидуализация охарактеризована как циклический процесс, предполагающий формирование, развитие, реализацию человеческой индивидуальности. На основе обобщения взглядов философов на значение индивидуализации подчеркнуто, что индивидуализация: имеет персональную ценность для каждого конкретного человека, поскольку предполагает создание человеческой индивидуальности; выражает основную направленность человеческой истории; является предпосылкой, показателем, одним из факторов, ускоряющих общественный прогресс. The article analyzes philosophical literature on the problem of individualization. Individuality is regarded to as the quality of organic and inorganic substance, the creation of which follows from the law of continuous substance motion. The article characterizes the features of human nature and discloses the properties of human individuality (uniqueness, originality; integrity; presence of own I, self-awareness by oneself, the identity to oneself, independence; autonomy, freedom; non-static character, the ability to develop, active - creative nature of existence). It is emphasized that: personality - is a reality that can be observed and recorded, with respect to which certain knowledge is possible; the concept of human typology does not contradict the idea of individuality. Existing in the philosophical literature, approaches to the definition of individualization are given. Its main features are disclosed: differentiation, integration, centralization, specification, automation. Individualization is characterized as a cyclic process involving formation, development and implementation of human individuality. On the basis of summarizing the views of philosophers on the importance of individualization, it is stressed that individualization: has a personal value for each individual, as it involves the creation of human individuality; expresses the main thrust of the human history; is a prerequisite, index, one of the factors that accelerate the social progress.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПісоцька М. Е. Питання індивідуалізації у філософських дослідженнях / М. Е. Пісоцька // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – Вип. 47. – С. 35–46.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/684
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс»uk_UA.UTF-8
dc.subjectіндивідуальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectунікальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectцілісністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectіндивідуалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдиференціаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectцентралізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectспецифікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectавтономізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectиндивидуальностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectуникальностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectцелостностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectиндивидуализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectдифференциацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтеграцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectцентрализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectспецификацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectавтономизацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectindividualityuk_UA.UTF-8
dc.subjectuniquenessuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrityuk_UA.UTF-8
dc.subjectindividualizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdifferentiationuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcentralizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectspecificationuk_UA.UTF-8
dc.subjectautonomyuk_UA.UTF-8
dc.titleПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВОПРОС ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE ISSUES OF INDIVIDUALIZATION IN PHILOSOPHICAL STUDIESuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Пісоцька М. Е. .pdf
Розмір:
468.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: