Дидактичні системи та педагогічні технології у вищій освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено основні положення та вимоги щодо організації, змісту практичних занять студентів. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дидактичних систем та педагогічних технологій у вищій освіті для здобувачів вищої освіти освітньої програми "Педагогіка вищої школи". Завдання складені з урахуванням вимог до формування професійної компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Методичні рекомендації призначені для аудиторної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки", освітньої програми "Педагогіка вищої школи". В методических рекомендациях представлены основные положения и требования по организации, содержанию практических занятий студентов. Материал представлен в соответствии с учебной программой по дидактическим системам и педагогическим технологиям в высшем образовании для соискателей высшего образования образовательной программы "Педагогика высшей школы". Задания составлены с учетом требований к формированию профессиональной компетентности будущих преподавателей высшего образования. Методические рекомендации предназначены для аудиторной работы соискателей высшего образования специальности 011 "Образовательные, педагогические науки", образовательной программы "Педагогика высшей школы". The guidelines present the main provisions and requirements for the organization, the content of practical exercises for students. The material is presented in accordance with the curriculum on didactic systems and pedagogical technologies in higher education for graduate students of the educational program "Pedagogy of Higher Education". The tasks are made taking into account the requirements for the formation of professional competence of future teachers of higher education. Methodological recommendations are designed for classroom work of applicants for higher education specialty 011 "Educational, pedagogical sciences", the educational program "Pedagogy of higher education.
Опис
Ключові слова
дидактичні системи, педагогічні технології, вища освіта, здобувачі, методичні рекомендації, дидактические системы, педагогические технологии, высшее образование, соискатели, методические рекомендации, didactic systems, teaching technologies, higher education, applicants, methodological guidelines
Цитування
Кайдалова Л. Г. Дидактичні системи та педагогічні технології у вищій освіті : метод. рек. до практ. занять для здобувачів вищ. освіти / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко, О. О. Романовська ; Нац. фарм. ун-т. – Харків : НФаУ, 2021. – 50 с.