Digitalization of university education: advantages, risks, and prospects

dc.contributor.authorPlavčan, P.
dc.contributor.authorTkachova, N. O.
dc.contributor.authorZeniakin, О. S.
dc.date.accessioned2023-05-08T14:23:57Z
dc.date.available2023-05-08T14:23:57Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractThis article highlights the problem of university education digitalization. It is stated that at the present stage of the information society development, digitalization is a megatrend for further development of higher education. The objective of this research is to define the essence of the concept of university education digitalization, to reveal the main advantages, risks, and prospects for implementing this process. It is specified that digitalization of university education consists of updating the material, technical, and technological infrastructure of a university, forming an integral digital space through its saturation with electronic digital devices, means, systems, and ensuring electronic communication exchange between them and participants to the educational process. It has been found out that the complete digital transformation of university education is facilitated by the implementation of such changes in it: the formation of an integral developing digital infrastructure; the development of a digital educational space; providing opportunities for subjects of the educational process to go beyond the physical and institutional boundaries of a university and interact with a wide range of people based on the use of various digital devices and means (B. Bygstad, E. Øvrelid, S. Ludvigsen, M. Dæhlen). Digitalization of university education contributes to ensuring the following changes: personalization, cooperation, coherence of students’ training, ease of their access to digital education, increasing their interest in educational material, high flexibility of the training regime; transformation of students into active subjects of training; facilitating the process of tracking the dynamics of changes in the state of their academic achievements; increasing the competitiveness of future specialists in the labour market; active introduction of new effective digital technologies into the educational process (S. A. Cemazar). The article reveals certain positive and negative aspects of university education digitalization, its main risks (health-saving, social, informational) and further prospects. It is determined that the further development of this education contributes to the formation of digital universities. У статті висвітлено проблему цифровізації університетської освіти. Констатовано, що на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства мегатрендом подальшого розвитку вищої освіти є цифровізація. Мета статті – визначити суть поняття цифровізації університетської освіти, розкрити основні переваги, ризики та перспективи реалізації цього процесу. Уточнено, що цифровізація університетської освіти полягає в оновленні матеріально-технічної й технологічної інфраструктури університету, формуванні цілісного цифрового простору через його насичення електронно-цифровими пристроями, засобами, системами й забезпечення електронно-комунікаційного обміну між ними та учасниками освітнього процесу. З’ясовано, що повній цифровій трансформації університетської освіти сприяє здійснення в ній таких змін, як: формування цілісної розвивальної цифрової інфраструктури; розбудова цифрового освітнього простору; надання можливості суб’єктам освітнього процесу виходити за межі фізичних та інституційних меж університету і вступати у взаємодію із широким загалом людей на основі використання різних цифрових пристроїв і засобів (Б. Бюгстад, Е. Оврелід, С. Людвігсен, М. Дєлен). Цифровізація університетської освіти сприяє забезпеченню: персоналізації, кооперації, зв’язаності навчання студентів, легкості їх доступу до отримання цифрової освіти, зростання їхньої зацікавленості до навчального матеріалу, високої гнучкості режиму навчання; перетворенню студентів в активних суб’єктів навчання; полегшення процесу відстеження динаміки змін в стані їхніх навчальних досягнень; підвищенню конкурентноспроможності майбутніх фахівців на ринку праці; активному запровадженню в освітній процес нових ефективних цифрових технологій (С. А. Цемазар). У статті виявлено певні позитивні й негативні аспекти цифровізації університетської освіти, розкрито її основні ризики (здоров’язбережувальні, соціальні, інформаційні) й подальші перспективи. Визначено, що подальший розвиток цієї освіти сприяє формуванню цифрових університетів.
dc.identifier.citationPlavčan P. Digitalization of university education: advantages, risks, and prospects / P. Plavčan, N. O. Tkachova, О. S. Zeniakin // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 53. – С. 62–73.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11129
dc.language.isoen
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectadvantages
dc.subjectdigital educational space
dc.subjectdigital university
dc.subjectdigitalization
dc.subjectprospects
dc.subjectrisks
dc.subjectuniversity education
dc.subjectпереваги
dc.subjectперспективи
dc.subjectризики
dc.subjectуніверситетська освіта
dc.subjectцифровий освітній простір
dc.subjectцифровий університет
dc.subjectцифровізація
dc.titleDigitalization of university education: advantages, risks, and prospects
dc.title.alternativeЦифровізація університетської освіти: переваги, ризики та перспективи
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2022_53_8.pdf
Розмір:
463.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: