РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "ЦИФРОВА ТА МЕДІА- ГРАМОТНІСТЬ" У 6-7 КЛАСАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі «Розробка дидактичних матеріалів для викла- дання курсу "Цифрова та медіа- грамотність" у 6-7 класах» розглянуто теорети- чні питання викладання інтегрованого курсу “Цифрова та медіа- грамотність” у закладах загальної середньої освіти; показано, що цифрова та медіа- грамотність є однією з ключових умов становлення сучасного покоління; висвітлено особли- вості викладання інтегрованого курсу “Цифрова та медіа-грамотність” в шкіль- ній практиці. Розкрито практичні питання розробки дидактичних матеріалів для викладання курсу "Цифрова та медіа- грамотність"; висвітлено специфіку дида- ктичного матеріалу для викладання курсу "Цифрова та медіа- грамотність"; здій- снено огляд електронних ресурсів для розробки дидактичних матеріалів; пред- ставлено авторські дидактичні матеріали для викладання курсу "Цифрова та ме- діа- грамотність" у 6-7 класах. In the qualification work "Development of didactic materials for teaching the course "Digital and media literacy" in grades 6-7" the theoretical issues of teaching the integrated course "Digital and media literacy" in institutions of general secondary education were considered; it is shown that digital and media literacy is one of the key conditions for the formation of the modern generation; the peculiarities of teaching the integrated course "Digital and media literacy" in school practice are highlighted. The practical issues of developing didactic materials for teaching the course "Digital and media literacy" were revealed; the specifics of the didactic material for teaching the course "Digital and media literacy" are highlighted; a review of electronic resources for the development of didactic materials was carried out; the author's didactic materials for teaching the course "Digital and media literacy" in grades 6-7 are presented.
Опис
Ключові слова
цифрова грамотність, медіаграмотність, учні 6-7 класів, digital literacy, media literacy, students of grades 6-7
Цитування
Шинкарьова Д. А. Розробка дидактичних матеріалів для викладання курсу "Цифрова та медіа-грамотність" у 6-7 класах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / Д. А. Шинкарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 70 с.
Колекції