КОЛЬОРОНІМИ ЯК ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕЗІЇ П. МОВЧАНА Й С. САПЕЛЯКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті на матеріалі віршів С. Сапеляка й П. Мовчана зроблено спробу дослідити художньо-смислове наповнення СЛОВО-КОЛІР, а також з’ясувати особливості вербалізації концепту слово через кольороніми в поетичних текстах аналізованих авторів. Однією з найактивніших і найпродуктивніших є лексико-семантична група кольорономенів. Семантика колірних ознак надає мові своєрідності, асоціативних і конотативних властивостей. До того ж кольороніми є важливим ідейно-художнім і виражальним засобом, особливо в мові художніх текстів. Мовні засоби на позначення кольору в художньому тексті формуються під впливом культурного й індивідуально-авторського осмислення, тому семантика колірних ознак надає мові своєрідності, асоціативних, конотативних, символічних і метафоричних властивостей. У кольорознавстві всі кольори поділяють на хроматичні, або забарвлені, й ахроматичні, або незабарвлені. До хроматичних кольорів належать кольорові відтінки спектра, до ахроматичних – білий, відтінки сірого та чорний. Поняття кольору тісно пов’язане з поняттям світла, адже саме світлові хвилі дають можливість оку розрізняти кольори. У поетичній мовотворчості С. Сапеляка й П. Мовчана світлі й темні гами поєднується з такими номінативними одиницями, як слово, голос, молитва, увиразнюються метафорами й епітетами, не виходить за межі загальномовної семантики і є подібною для мовотворчості обох авторів. Кольоролексика, що вербалізує концепт слово, значною мірою представлена основними хроматичними кольорами в поезії П. Мовчана, однак майже відсутня у віршах С. Сапеляка. Це вмотивовано особливістю життєвих обставин і світосприйняття поета, для якого слово є втіленням божественного начала, а відтак переважно біле. На противагу цьому в мовотворчості П. Мовчана більш широка палітра кольорів, серед яких у поезії рівною мірою представлені синій, зелений, жовтий, жовтогарячий, червоний. The article uses the material of poems by S. Sapeliak and P. Movchan to explore the artistic and semantic content of the word-colour, as well as to find out the peculiarities of verbalisation of the word concept through colour in the poetic texts of the analysed authors. One of the most active and productive is the lexical and semantic group of colour nouns. The semantics of colour features gives the language its originality, associative and connotative properties. In addition, colour nouns are an important ideological, artistic and expressive means, especially in the language of literary texts. The linguistic means of denoting colour in a literary text are formed under the influence of cultural and individual authorial comprehension, so the semantics of colour features gives the language originality, associative, connotative, symbolic and metaphorical properties. In colour science, all colours are divided into chromatic, or coloured, and achromatic, or uncoloured. Chromatic colours include colour shades of the spectrum, while achromatic colours include white, shades of grey and black. The concept of colour is closely related to the concept of light, because it is light waves that allow the eye to distinguish colours. In the poetic language of S. Sapeliak and P. Movchan, light and dark scales are combined with such nominal units as word, voice, prayer, and are expressed by metaphors and epithets, which does not go beyond the common language semantics and is similar for both authors. The colour vocabulary that verbalises the concept of word is largely represented by the main chromatic colours in P. Movchan's poetry, but is almost absent in S. Sapeliak's poems. This is motivated by the peculiarity of the poet's life circumstances and worldview, for whom the word is the embodiment of the divine principle, and therefore is mostly white. In contrast, P. Movchan's language has a wider palette of colours, among which blue, green, yellow, orange, and red are equally represented in his poetry.
Опис
Ключові слова
концепт, слово, кольороніми, кольороназва, хроматичний, ахроматичний, метафора, епітет, concept, word, colour names, chromatic, achromatic, metaphor, epithet
Цитування
Скидан Я. А. Кольороніми як вербалізатори концепту СЛОВО в поезії П. Мовчана й С. Сапеляка / Я. А. Скидан // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 29, т. 2. – С. 65–69.