РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ STEM-ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток творчих здібностей молодших школярів за допомогою STEM-освіти. Уроки та інші форми навчання із використанням STEM-підходів стають ідеальним середовищем, в якому діти можуть сміливо шукати альтернативні рішення, покращувати власну здатність до аналізу, оцінки, креативно вирішувати проблеми та застосовувати нові ідеї. STEM-підходи, такі як проєктна робота, дослідницькі завдання та спільна творча діяльність, стимулюють самостійність та ініціативу учнів. Зазначено, що STEM-освіта є потужним засобом розвитку творчих здібностей дитини, що дає можливість підготувати її до сучасного високо технологічного світу, продемонструвати власні знання та вміння у тому вигляді, який вона обере сама, розкрити свій потенціал та здібності. The publication examines the development of creative abilities of younger schoolchildren with the help of STEM education. Lessons and other forms of learning using STEM approaches are becoming an ideal environment in which children can boldly look for alternative solutions, improve their ability to analyze, evaluate, creatively solve problems and apply new ideas. STEM approaches, such as project work, research tasks and collaborative creative activities, stimulate students' independence and initiative. It is noted that STEM education is a powerful means of developing creative abilities child, which gives an opportunity to prepare him for the modern high-tech world, to demonstrate his own knowledge and skills in the way he chooses, to reveal his potential and abilities.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, творчі здібності, початкова школа, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, STEM education, creative abilities, primary school, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Сиволапова Є. Розвиток творчих здібностей молодших школярів за допомогою STEM-освіти / Є. Сиволапова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 63.